Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Dispensation søbeskyttelseslinje

Dispensation for søbeskyttelseslinje på Kærvangen 5 i Ølstykke

Offentliggjort: 27-03-2019

Der err givet dispensation til at opføre at opføre et sommerhus på 97 m² og en garage og udhus på henholdsvis 25 m² og 12 m² på matr. nr. 56 d Skenkelsø By, Jørlunde, Skenkelsø By, Jørlunde, Kærvangen 5 

Dispensationen er givet efter Lov om Naturbeskyttelse § 16 - søbeskyttelseslinje - sags nr. BS 18-0939 og 19/5426.

Afgørelsen er offentliggjort den 27.3.2019. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Der kan kun klages over retslige spørgsmål. Det betyder, at der ikke kan klages over kommunens skøn.  Derimod kan der klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt.

Klagemyndigheden tager stilling til, om klagen kan realitetsbehandles.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når du klager skal du betale et gebyr. Hvis du klager som privatperson er gebyret 900 kr., og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. 

På Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen har opsættende virkning medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer

Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Klageberettiget i forhold til Naturbeskyttelsesloven er: adressaten for afgørelsen, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Naturbeskyttelsesloven § 88.