Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Endelig vedtagelse af Lokalplan 46 Egedal by

Lokalplan 46 - Egedal stationsområde

Byrådet har den 01.november 2017 vedtaget ovenstående plan endeligt

Offentliggjort: 03-11-2017

Planen er offentligt bekendtgjort den 03.11. 2017 og kan herefter ses her

Lokalplan 46 - Egedal By - Stationsområdet

Lokalplanen har til formål at sikre, at området udformes som en tæt og levende by med attraktive byrum og mødesteder, arkitektonisk variation og kvalitet og en velfungerende infrastruktur med særligt fokus på bløde trafikanter. 

Høring og politisk behandling

På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden, er der foretaget mindre justeringer af planen, særligt vedrørende placering af bebyggelse indenfor" butiksområdet", stiadgange, hegning og beplantning i tilknytning til banen, overkørsler til storparceller samt placering af p-pladser på terræn.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb.

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgø-relse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr. 

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet be-stemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

http://www.egedalkommune.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/find-dagsordener