Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Endelig vedtagelse af lokalplan 52
og Kommuneplantillæg 1 - Toppevad

Toppevad

Byrådet har den 30. januar 2019 vedtaget ovenstående planer endeligt.

Offentliggjort: 05-03-2019

Planerne er offentligt bekendtgjort den 5. marts 2019 og kan herefter ses på kommunens hjemmeside egedalkommune.dk.

Lokalplan 52 - Affaldshåndtering ved Toppevad

Lokalplanen inddeler området i to delområder til henholdsvis affalds-håndtering og friareal (grøn afskærmning). Affaldshåndteringen kan ud-vides med genanvendelse og direkte genbrug i tilknytning til den primære funktion. Det grønne friareal skal sikre omgivelserne og naboerne mod støj og visuel påvirkning med beplantning og jordvolde.

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplantillægget specificerer anvendelsen i området til kun at omfatte erhverv indenfor affaldshåndtering og genanvendelsesproduktion samt offentlig genbrugsplads. I tilknytning til den offentlige genbrugsplads gives mulighed for etablering af en genbrugsbutik af begrænset omfang. Den tidligere mulighed for etablering af særligt pladskrævende varegrupper udgår, idet denne anvendelse ikke vurderes at høre naturligt sammen med affaldshåndtering.

Tillægget fastholder en maks. bygningshøjde på 8,5 meter og giver mu-lighed for 15 meter høje beholdere (f.eks. siloer) i et begrænset omfang. Desuden giver det mulighed for, at eksisterende gittermast på 48 meter kan udskiftes med en ny af tilsvarende højde.

Høring og politisk behandling

På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden, er der foretaget justeringer af planerne. Ændringerne er følgende:

1. Afsnittet "Naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektivet, Natura2000 mv." er indarbejdet i redegørelsen for begge planer

2. Krav om "tæt belægning" er ændret til "fast belægning" i lokal-planens §§ 5.2 og 8.2

3. Henvisning til "kortbilag 3" er rettet til "kortbilag 2" i lokalplanens § 6.2

4. "Containeroplag inden for delområde B efter §§ 8.1 og 8.2." er tilføjet til lokalplanens § 10.1 (Bonusvirkning).

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb: http://www.egedalkommune.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/find-dagsordener

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planerne kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige be-kendtgørelse.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr.

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktin-formation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet be-stemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.