Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Endelig vedtagelse af lokalplan 53 Smørum Vest

Lokalplan smørum vest

Endelig vedtagelse af Lokalplan 53 – Smørum Vest - Byudvikling ved Schæfergården, samt Kommuneplantillæg 2

Byrådet i Egedal Kommune har den 19. december 2018 vedtaget ovenstående planer endeligt.

Planerne er offentligt bekendtgjort den 20. december 2018 og kan herefter ses her på hjemmesiden. 

Lokalplan 53 - Smørum Vest - Byudvikling ved Schæfergården

Lokalplan 53 har til primært formål at fastlægge områdets overordnede struktur og muliggøre, at der kan opføres tæt-lav bebyggelse samt en daginstitution i området. Samtidigt reguleres de fremtidige erhvervsforhold på Schæfergården og der fastlægges bevaringsbestemmelser for vigtige kulturhistoriske træk. Der vil i området kunne etableres op til 250 boliger, hvoraf ca. 50 vil kunne opføres på kommunalt ejede arealer. 

Lokalplanen inddeler området i 4 boligområder og et område til daginstitution m.v., som placeres ud til et stort, sammenhængende grønt område.

Omkring Schæfergården i nord udlægges til et mindre erhvervsområde med mulighed for indpasning af ikke generende erhvervstyper i eksisterende bebyggelse.

Området vejforsynes fra Kirkevangen via en ny stamvej og mindre boligveje. Der etableres rekreative stier gennem de grønne områder. På sigt kan stinettet videreføres mod nord til Kildedal Station. Ved fuld udbygning af området vil stamvejen blive tilsluttet Kong Svends Vej, hvorefter denne vil kunne nedklassificeres til sti på strækningen ud til Smørumnedrevej. Hele området vil derefter blive vejforsynet fra den nye stamvej, bortset fra Schæffergården, som fortsat vil have indkørsel fra Kildedalsvej ved Kildedal Station. 

Det centrale grønne område omfatter flere beskyttede naturområder og skal fastholdes med naturpræg. Der kan etableres mindre rekreative anlæg og rekreativt udformede regnvandsanlæg. Ud mod Tværvej skal der etableres en afskærmende støjvold. Dele af lokalplanområdets eksisterende beplantning skal fastholdes, bl.a. park og allé ved Schæffergården.

For boligområderne fastlægges en bebyggelsesprocent på 50, max 2 etager samt krav om afdæmpet farvebrug. Derudover fastlægges en max bygningshøjde på 8,5 m for alle boligområder, på nær delområde A3 der får en bygningshøjde på 7,5 m. Ud over, at bebyggelsen så vidt muligt skal tilpasses naturligt terræn og udføres med varieret arkitektur, er der frie rammer for den arkitektoniske udformning. Schæfergårdens stuehus udpeges som bevaringsværdigt og skal fastholdes i oprindelig stil.

Tillæg nr. 02 til Kommuneplan 2017-2029.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 53.

Kommuneplanen har siden 2013 indeholdt rammer for byudvikling på arealerne mellem Smørumnedre og Tværvej, dog har rammerne ikke omfattet de yderste arealer mod Tværvej. Både Lokalplan 36 for Dyvelåsen og forslag til lokalplan 53 for Boliger ved Schæfergården giver mulighed for anlæg af støjvolde på randarealerne yderst langs Tværvej, hvorfor disse skal optages i kommuneplanens rammer.

Med kommuneplantillægget oprettes to nye kommuneplanrammer, R3-17 og R1-18, som omfatter randarealer mod Tværvej henholdsvis nord og syd for Kirkevan-gen. Samtidigt justeres afgrænsningen af de tilstødende rammeområder B2-52, B2-53 og R1-28. Begge de nye rammeområder udlægges til ekstensivt udnyttede rekreative områder med mulighed for etablering af mindre bygninger til rekreativt brug samt tekniske anlæg som regnvandsbassiner og støjvolde. Ligeledes kan der etableres folde og læskure til dyrehold. Rammeområde R-3-17 får fremover byzonestatus mens R-3-18 forbliver landzone.

Afgørelse om miljøvurdering

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planens påvirkning af miljøet.

Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanens redegørelse.

Der er ikke indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Høring og politisk behandling

På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden samt bemærkninger fra det afholdte borgermøde, er der foretaget justeringer af planen. Ændringerne drejer sig især om reducering af lokalplanafgrænsning, således at der udelades et delstykke af delområde B, da det ønskes bibeholdt i landzone og fortsat ønskes udnyttet erhvervsmæssigt. Derudover reduceres den maksimale bygningshøjde for delområde A3 til max 7,5m og det præciseres at der indenfor en afstand af 5 m fra ejendommens østlige skel ikke må placeres bebyggelse bortset fra mindre skure, legehuse og lignende. Det præciseres at stamvejens vejprofil skal etableres med en ensrettet cykelsti i begge sider af vejen samt fortov på den ene eller begge sider af vejen, dog minimum på østsiden.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne fremgår af referatet fra Byrådsmødet.

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planerne kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr. 

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejled-ning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.