Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Landzonetilladelse - Kælkebakke Stenløse Syd

Der er givet landzonetilladelse til etablering af en kælkebakke på Fælleden i Stenløse Syd.

Offentliggjort: 05-01-2017

Tilladelsen giver mulighed for at øge højden på de eksisterende kælkebakker med yderligere 2 meter. Herudover gives der mulighed for at etablere legeredskaber i naturmaterialer i forbindelse med kælkebakkerne evt. i form af svævebane.

Tilladelsen er givet efter lov om planlægning § 35. For matr. nr. 23c, Stenløse By, Stenløse.

Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens afgørelse.
Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Du kan klage over både retlige forhold og kommunens skøn i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen, både hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. 

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside nmkn.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentligt bekendtgjort regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Natur- og Miljøklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Natur- og Miljøklagen.