Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Landzonetilladelse - Ledøjetoften 18

Der er givet tilladelse til at indrette forsamlingslokaler i tidligere staldbygning samt etablere op til 50 parkeringspladser på ejendommen Ledøjetoften 18, 2765 Smørum

Offentliggjort: 06-02-2017

Tilladelsen er givet efter Lov om Planlægning § 35 - matr. nr.1f, Ledøje By, Ledøje - sags nr. AC 16/14389. 

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klager skal indgives til klageportalen via borger.dk eller virk.dk

I forbindelse med klagen skal der indbetales et gebyr. Gebyret er 900 kr., hvis du klager som privatperson og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen. 

Yderligere oplysninger om klage og gebyr kan findes på Nævnenes hus.