Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Landzonetilladelse Risbyvej 72

Egedal Kommune har givet tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på 221 m² og en garage på 52 m², på Risbyvej 72.

Offentliggjort: 30-03-2017

Tilladelsen er givet efter Lov om Planlægning § 35 til matr. nr. 51 c Ledøje By, Ledøje - sags nr.  BS 17-0029 og 17/991. 

Afgørelsen er offentliggjort den 30.3.2017. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige bru-gerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klager skal indgives via klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til Planklagenævnet. 

Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet, inden klagen behandles. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen. Gebyrvejledning kan findes på nmkn.dk