Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Lokalplan 43 - Solenergianlæg Råbrovej

Lokalplan 43

Byrådet har den 26. april 2017 endeligt vedtaget lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07

Offentliggjort: 01-05-2017

Lokalplan 43 - Solenergianlæg ved Råbrovej 

Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af et solvarmeanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre en indpasning af anlægget i landskabet med afskærmende beplantning. Lokalplanområdet er et tidligere serviceareal, som har været anvendt i forbindelse med anlæggelsen an Tværvej og Frederikssundsvej. Med lokalplanen kan der etableres et solvarmeanlæg med en mindre pumpestation, afskærmende beplantning, interne servicevej (græsareal) og vejadgang fra Råbrovej. 

Kommuneplantillæg 07 til Kommuneplan 2013-2025 

Sammen med lokalplanen er kommuneplantillæg 07 udarbejdet til kommuneplanen, der fastlægger rammerne for et nyt rammeområde til et teknisk anlæg. Der er med kommuneplantillægget åbnet mulighed for etablering af et solvarmeanlæg med tilhørende tekniske anlæg. Området vil med kommuneplantillægget forblive landzone. Kommuneplantillægget og lokalplan 43 - Solenergianlæg ved Råbrovej har den samme afgrænsning. 

Høring og politisk behandling

På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden, er der foretaget justeringer af planerne. Ændringerne drejer sig især om ændring af afgrænsning af både lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07, så den nu følger afgrænsningen af den ydre grønne kile og en uddybende redegørelse af landskabet samt alternative placeringsmuligheder. Kommunen har desuden tilføjet § 7.2, der fastlægger, at nye bygninger og faste anlæg herunder solpaneler indenfor vejbyggelinje, som vist på kortbilag 3, kun må ske efter Vejdirektoratets tilladelse. Dertil er kortbilag 3 rettet, så området indenfor vejbyggelinjen er markeret. 

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb: http://egedal.instant.cohaesio.net. 

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planerne kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1.800 kr. 

På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.