Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Lokalplan 44 - Boliger v/Kongeskrænten

lokalplan 44

Byrådet har den 29. marts. 2017 vedtaget Lokalplan 44 – Boliger ved Kongeskrænten og Kommuneplantillæg nr. 8.

Offentliggjort: 10-05-2017

Lokalplan 44 - Boliger ved Kongeskrænten 

Lokalplanen skal sikre, at områdets anvendes til boligformål i form af helårsboliger. Lokalplanen muliggør etablering af familieboliger i tre etager, og bebyggelsesprocenten for må maksimalt være 50. Endvidere sikrer lokalplanen en hensigtsmæssig placering af byggefelter, veje, stier og opholdsarealer samt skabe sammenhæng med naboområdets overordnede struktur.

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde B4-13, og kommuneplantillægget justerer rammebestemmelserne for området, således hæves etageantallet fra 2 til 3 etager i rammeområde B4-13.

Høring og politisk behandling

På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden og efterfølgende konsekvensrettelser, er der foretaget justeringer af planerne. Der er ikke foretaget ændringer i kommuneplantillægget. 
Ændringerne i Lokalplan 44 drejer sig især om følgende forhold:
  • støjberegningen er opdateret med en 10-årshorisont
  • Udstykningsplanen er revideret
  • bebyggelsens omfang og placering herunder begrænsning på placering af bebyggelse i tre etager
  • bebyggelsens fremtræden 
  • bestemmelserne vedrørende hegn
  • mulighederne for gennembrud af det beskyttede dige

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne fremgår af referatet fra Byrådsmøde.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planenerne kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr. 

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.