Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Lokalplan 45 Lindendalen Stenløse Syd

Lokalplan 45 - Lindendalen

Endelig vedtagelse af Lokalplan 45 – Rækkehuse ved Lindendalen i Stenløse Syd.

Offentliggjort: 01-07-2019

Byrådet i Egedal Kommune har den 26. juni 2019 vedtaget ovenstående planer endeligt.

Planen er offentligt bekendtgjort den 1. juli 2019 og kan herefter ses på kommunens hjemmeside egedalkommune.dk. 

Lokalplan 45 - Rækkehuse ved Lindendalen i Stenløse Syd 

Lokalplanen har til formål at fastlægge en detaljeret disponering af grunden til boligformål, herunder fastlægge bebyggelsesplan og arkitek-tur. Lokalplanen muliggør at der kan opføres 50 rækkehuse i 1-2 etager med for- og baghaver og fælles friarealer.

Lokalplanen skal sikre, at be-byggelsen tilpasses det eksisterende terræn, og at området opnår et grønt og åbent præg. Desuden har lokalplanen til formål at sikre hen-sigtsmæssig vejadgang og parkeringsmuligheder samt stiforbindelser, der skaber god sammenhæng gennem området til det øvrige byområde og landskab.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til maksimalt 40 % og bygningshøjden må maksimalt være 8,5 m. I de fælles friarealer kan der opføres fælleshus, legeplads, gæsteparkering mv. og rekreative regn-vandsløsninger. 

Høring og politisk behandling

På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden, er der foretaget justeringer af planen. Ændringerne drejer sig især om be-byggelsesprocenten som sænkes fra 50 til 40 % samt justering af byg-gefelt og udstykningsprincipper i lokalplanens Kortbilag 2 - Bebyggelse.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmødet.

Bemærk, at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller fak-tisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgø-relse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr. 

På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktin-formation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommu-nen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet be-stemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.