Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Lokalplan 47, Slagslunde ved Blomstervej

Lokalplan 47 Boligområde ved Blomstervej

Byrådet har den 28. februar 2018 vedtaget lokalplanen endeligt.

Offentliggjort: 09-03-2018

Planen er offentligt bekendtgjort den 9. marts 2018 og kan herefter ses her på hjemmesiden

Lokalplanen 47 har til formål, at muliggøre udvidelse af det eksisterende fjernvarmeværk, samtidig med, at der åbnes mulighed for en bredere anvendelse af ejendommene indenfor lokalplanområdet til blandet by-formål og nye fritidsanlæg. 

Høring og politisk behandling

Forslag til lokalplan 47 var i høring fra 19. juni til 28. august 2017, men blev ændret på baggrund af ønsket om et større areal til det nye fjern-varmeværk og på baggrund af en række forbedringsforslag. 

Det ændrede lokalplanforslag var i fornyet høring fra 3. november til 1. december 2017 med forlængelse til 12. januar 2018 på grund af tekniske problemer i høringsportalen Plansystem.dk. Høringsperioden gav ikke anledning til yderligere ændringer.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb.

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr. 

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

 

Læs også ...