Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Lokalplan 48 Smørumparken boliger mv

Lokalplan 48 - Smørumparken

Endelig vedtagelse af Lokalplan 48 – Smørumparken blandet byområde med boliger og rekreativ park i Smørum

Offentliggjort: 22-12-2017

Byrådet i Egedal Kommune har den 20. december 2017 vedtaget oven-stående plan endeligt.

Planen er offentligt bekendtgjort den 22. december 2017 og kan herefter ses på kommunens hjemmeside egedalkommune.dk. 

Lokalplan 48 - Smørumparken blandet byområde med boliger og rekreativ park 

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af vinderprojektet fra en idékonkurrence om små almene boliger som rækkehusbebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage, samt at der kan opføres nyt boligbyggeri i op til 2 etager, som erstatning for midlertidige pavilloner. Lokalplanen har desuden til formål at revidere de nuværende planbestemmelser for områdets eksisterende bebyggelse, således at der muliggøres både of-fentlige og private formål med en bredere vifte af anvendelsesmuligheder. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre, at Smørumparken fastholdes som offentligt parkområde med gennemgående offentlige stiforbindelser.

Lokalplan 48 erstatter delområde II i lokalplan 051202. Resten af lokalplan 051202 (delområde I) bevares.

Høring og politisk behandling

På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden, er der foretaget justeringer af planen. Ændringerne drejer sig især om reduktion af bebyggelsens højde, bebyggelsesprocent og højdegrænse placering af parabolantenner, præcisering og justering af støjdæmpende foranstaltninger, samt forøgelse af parkeringsudlæg tilføjet lokalplanens Kortbilag 4. 

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb:

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgø-relse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr. 

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktin-formation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet be-stemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.