Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Lokalplan 50 boliger Kratkær

Lokalplan 50 - Kratkær-Brændekær

Endelig vedtagelse af Lokalplan 50 – Små fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær

Offentliggjort: 22-12-2017

Byrådet har den 20. december 2017 vedtaget ovenstående plan endeligt.

Planen er offentligt bekendtgjort den 22. december 2017 og kan herefter ses her.

Lokalplan 50 - Små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af vinderprojektet fra en idékonkurrence om små almene boliger. Lokalplanen fastlægger, at boligerne opføres som rækkehusbebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af et sted mellem 13 og 24 boliger afhængig af sammensætningen af små og større boliger. Lokalplanen har endvi-dere til formål at sikre hensigtsmæssig parkering og vejadgang samt gode stiforbindelser gen-nem området til det øvrige byområde.

Høring og politisk behandling

På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden, er der foretaget justerin-ger af planen. Ændringerne drejer sig især om reduktion af bebyggelsens højde og bebyggel-sesprocent, fremme af en blandet boligsammensætning samt begrænsning af bebyggelse på lavtliggende arealer.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb:

Bemærk, at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklage-nævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr.

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måne-der efter Planklagenævnets afgørelse.