Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Tillæg til lokalplan 09

Tillæg til lokalplan 09 - ølstykke bymidte

Endelig vedtagelse af lokalplantillæg til lokalplan 09 - Øl-stykke Bymidte

Offentliggjort: 31-08-2017

Byrådet har den 30. august 2017 vedtaget ovenstående plan endeligt. Tillægget kan ses her.

Lokalplantillæg til lokalplan 09 - Ølstykke Bymidte 

Lokalplantillægget har til formål at udvide anvendelsesmuligheden for ejendommen Rådhus Allé 17 i Ølstykke. Den gældende lokalplan 09 ud-lægger ejendommen til bolig og erhverv, og fastlægger at der ikke må etableres boliger i stueetagen. Lokalplantillægget skal sikre mulighed for etablering af boliger i ejendommens stueetage. Egedal Kommune har indtil nu anvendt Rådhus Allé 17 som midlertidig bolig til flygtninge med en undtagelsesbestemmelse i planloven. Egedal Kommune ønsker en permanent mulighed for at anvende ejendommens stueetage til beboelse. Lokalplan 09 - Ølstykke Bymidte er fortsat gældende for så vidt angår de øvrige bestemmelser.

Høring og politisk behandling

Der er som følge af bemærkninger under høringsperioden ikke foretaget nogen justeringer af planen. 

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb: http://egedal.instant.cohaesio.net. 

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgø-relse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr. 

På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktin-formation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet be-stemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.