Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Transmissionsledning Stenløse nord og syd

Egedal Kommune godkender projektforslag Transmissionsledning mellem fjernvarme-forsyningsområderne Stenløse Nord og Stenløse Syd.

Offentliggjort: 28-06-2019

Byrådet har på møde den 26. juni 2019 besluttet at meddele godkendelse til projektforslag Transmissionsledning mellem Stenløse Nord og Stenløse Syd. Projektforslaget er fremsendt af    

Egedal Fjernvarme og omhandler etablering af en forsyningsledning langs Krogholmvej. Projektet er beskrevet i projektforslag "Forbindelsesledning mellem forsyningsområde Stenløse Nord og Stenløse Syd.    

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og  "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg" Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2019.  

Der kan klages over afgørelsen. 

§ 32. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet orienterer den pågældende kommune om klagen. Orienteringen, herunder fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter klagen er modtaget. Byrådets afgørelser efter § 27, stk. 3, 2. pkt., kan ikke indbringes for Energiklagenævnet.