Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Vedtagelse af kommuneplantillæg 06

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 06 for Agertoftegårdsvej – Ophævelse af kommuneplanramme O-29

Offentliggjort: 09-02-2017

Byrådet har den 1. februar 2017 vedtaget ovenstående plan endeligt.

Planen er offentligt bekendtgjort den 9. februar 2017 og kan herefter ses her. 

Tillæg nr. 06 til Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillægget har til formål at ophæve kommuneplanramme O-29, der gælder for ejendommen Krogholmvej 49/Agertoftegårdsvej i Stenløse. 

Egedal Kommune ejer ejendommen, som i Kommuneplan 2013-2025 er omfattet af rammeområde O-29 udlagt til offentlige formål. Ejendommen ligger i landzone, og er ikke omfattet af en lokalplan.
Ændringer på ejendommen kræver derfor stadig landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Kommunen ønsker at sælge ejendommen til en bolig. Derfor ønsker kommunen at ophæve kommuneplanrammen for området, da ejendommen efter salget ikke længere skal være omfattet af et rammeområde udlagt til offentlige formål.

Ejendommen forbliver i landzone, da kommunen ikke ønsker byspredning på den vestlige side af Agertoftegårdsvej, og vil således fortsat skulle administreres efter planlovens § 35.

Kommuneplantillægget ophæver rammeområde O-29, og medfører ikke ændringer af hovedstrukturen i Kommuneplanen. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Plan- og Agenda 21-strategien. Kommuneplantillægget medfører ikke andre ændringer udover at rammeområdet bortfalder.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer udført en screening af planens påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planens redegørelse.

Høring og politisk behandling

Planforslaget var i høring fra den 4. november 2016 til og med den 2. januar 2017, hvor der indkom 1 henvendelse, som ikke havde bemærkninger til forslaget. 

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmødet, der kan ses her.

Retsvirkninger

Når et kommuneplantillæg er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det. 

Klage

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. 

Klage over den tilhørende miljøvurdering kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal du betale et gebyr på 1800 kr. 

På Planklagenævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmesider naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.