Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Vedtagelse af lokalplanforslag 45

Lokalplan 45 - Lindendalen

Forslag til Lokalplan 45 - Rækkehuse ved Lindendalen i Stenløse Syd

Offentliggjort: 29-03-2019

Byrådet har den 27.03.2019 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Planforslaget kan ses her.

Forslag til Lokalplan 45 - Rækkehuse ved Lindendalen i Stenløse Syd med miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger området til boligformål, og at der kan opføres 50 rækkehuse i 1-2 etager med private for- og baghaver, privat parkering samt fælles friarealer med et centralt placeret grønt strøg, der kobler sig på byområdets eksisterende grønne forbindelser. Bebyggelsesprocenten fastlægges til maksimalt 50 % og bebyggelses-højden må maksimalt være 8,5 m.

I de fælles friarealer kan der opføres fælleshus, legeplads, gæsteparkering mv. og rekreative regnvandsløsninger. Bebyggelsen tænkes opført i gule eller rødbrune mursten med sedumbeplantede flade tage.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planens påvirkning af miljøet. 

Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslaget og miljøvurdering er i høring fra den 29.03. 2019 til og med den 02.05. 2019.

Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget den 11. april kl. 19:30 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars vej 200 i Ølstykke i byrådssalen.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mail til planafdelingen@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.