Skip to content back to nav
 
 

Høring: Kommuneplanforslag 2017

Kommuneplan 2017

Byrådet har den 31. maj 2017 vedtaget forslag til Kommuneplan 2017. Forslaget er i offentlig høring fra den 1. juni til den 7. august 2017.

Offentliggjort: 01-06-2017

Kommuneplanforslaget er udarbejdet som en digital plan, der kan ses her til højre:

Kommuneplanforslaget indeholder Byrådets mål og rammer for udvikling og arealanvendelsen i Egedal i de kommende 12 år. 

De væsentligste ændringer i forslag til Kommuneplan 2017 er følgende:

 • Der er ændret i rammerne omkring Kong Svends Høj, hvor der blandt andet åbnes mulighed for boliger
 • Der er ændret i afgrænsningen af rammerne ved byudviklingsområdet vest for Smørum. Der laves samtidig en ny ramme til erhverv, der omfatter Shæfergården
 • Der er ændret i rammerne ved Maglevad, hvor der blandt andet åbnes mulighed for flere forskellige anvendelser i området mellem Dam Holme og Frederikssundsvej
 • Udpegning af områder med mulighed for butik til daglig forsyning udgår i Søsum, Bygaden i Veksø samt ved Ørnebjergvej i Ølstykke
 • Der er udarbejdet kort over de grønne strukturer og mødesteder i byerne, for at styrke fokus på byliv og rekreation
 • Der er udarbejdet et oplevelseskort, hvor der er udpeget en række natur-, landskabs- og kulturperler.
 • Der er ændret i udpegningen af potentielle naturområder
 • Udpegningen af Naturpark Mølleåen er indarbejdet
 • Zoner til placering af større friluftanlæg i det åbne land udgår
 • Priotering af stier i planperioden er opdateret
 • De tekniske rammer for henholdsvis Ølstykke rensningsanlæg og biogas, øst for Værebro er lagt sammen og der er lavet en lille udvidelse
 • Retningslinjerne for grundvand er forenklet som følge af nye statslige udmeldinger
 • Alle rammer til offentligt formål er ændret, så der sikres en mere robust rammestruktur
 • Der er tilføjet en ny type rekreativ ramme til kirkegårde
 • Der er lavet nye rammer for kulturmiljøer i byerne, så det sikres, at fremtidige lokalplaner får indarbejdet de særlige karaktertræk og kvaliteter i områderne
 • Rammer er blevet gennemgået og opdateret, samtidig er generelle fejl og uoverensstemmelser mellem virkelighed og rammebestemmelser er rettet

Høringsperiode og borgermøde

Bemærkninger og ændringsforslag til kommuneplanforslaget skal være modtaget senest senest 7. august 2017 og sendes til CPK@egekom.dk eller Egedal Kommune, Center for Plan, Kultur og Erhverv, Dronning Dagmars Vej 200, 3660 Ølstykke. 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 8. juni kl. 19.00 - 21.00 i Byrådssalen på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3660 Ølstykke.

Kommuneplanforslagets retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse.

I byzone kan kommune forbyde udstykning og bebyggelse, hvis det er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Det gælder dog ikke, hvis en byplanvedtægt eller lokalplan for området muliggør arbejderne.

I byzone og sommerhusområder kan kommunen forbyde opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede områder, hvis det er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Igen gælder det dog ikke for områder, der er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt eller for områder, der er udlagt til offentlige formål. 

Det er først, når kommuneplanen er endeligt vedtaget efter høringsperioden at den bliver juridisk bindende. Indtil da er kommuneplan 2013 gældende.

Miljøvurdering

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2017 er der foretaget en vurdering af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering. Kommuneplanforslaget vurderes kun at medføre meget begrænsede ændringer i forhold til gældende planlægning for området (Kommuneplan 2013 og Kommuneplantillæg).  

De væsentligste ændringer i forslag til Kommuneplan 2017 som er blev vurderet for miljøpåvirkning er hovedsageligt:

 • afgrænsning og anvendelsen af tre områder (Kong Svends Høj, Smørumvest og Maglevad)
 • nye udpegninger af potentielle naturområder samt Naturpark Mølleåen
 • sammenlægning og udvidelse af tekniske rammer for biogas og renseanlæg ved Værebro
 • ændring af rammer til offentlig formål

På baggrund af screeningen har Byrådet vurderet, at ændringer af Kommuneplanen ikke medfører så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af planen. Byrådet har derfor efter miljøvurderingslovens §10 og efter bestemmelse i §8, stk. 2, pkt. 1 afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af Kommuneplan 2017.

Klage over afgørelse om Miljøvurdering

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.