Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplan 47 Slagslunde ved Blomstervej

Lokalplan 47 - kort afgrænsning

Byrådet har den 1. november 2017 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Offentliggjort: 03-11-2017

Forslag til Lokalplan 47 Slagslunde - Byområde ved Blomstervej 

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside her.

Forslag til Lokalplan 47 Slagslunde - Byområde ved Blomstervej 

Lokalplanen omfatter Slagslunde Skole, daginstitutionen Stjernehuset, de midlertidige flygtningeboliger, landbrugsejendommen Baunehøjgård og de grønne udearealer. Lokalplanen har til formål at give Slagslunde Fjernvarmeselskab mulighed for at udvide med et nyt biomassefyret anlæg på en del af græsarealet syd for Slagslunde Skole. Derudover er formålet også at skabe et samlet og fleksibelt plangrundlag for området, hvor de nuværende aktiviteter kan forsætte og hvor der er mulighed for at nye funktioner med boliger og serviceerhverv kan indpasses. 

Landbrugsejendommen Baunehøjgård forbliver i landzonen og forsætter som landbrug, men uden mulighed for at etablere generende erhverv. Hvis landbruget nedlægges er der mulighed for, at der kan etableres fire boliger på den bebyggede del af ejendommen.

Lokalplanforslaget har tidligere været i offentlig høring fra den 19. juni 2017 til den 28. august 2017, men på grund af ønske om at udvide området til fjernvarmeværket sendes lokalplanforslag ud i en ny høring. Området er udvidet med 340 m2 mod syd. 

De bemærkninger, som indkom i høringsperioden, har givet anledning til justeringer af det tidligere lokalplanforslag. Det drejer sig om at en række bestemmelser vedrørende anvendelse af Baunehøjgård er blevet præciseret og tydeliggjort. Derudover er der tilføjet en ny bestemmelse om at al ny boligbebyggelse i lokalplanområdet skal etableres som tæt-lav bebyggelse.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med vedtagelse af det nye planforslag fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb: http://www.egedalkommune.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/find-dagsordener

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Afgørelse om høringsperiode 

Byrådet har i henhold til Planloven besluttet at sende lokalplanforslaget i 4 ugers høring.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Miljøvurderingsloven udført en screening af planens påvirkning af miljøet. 

Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring 

Planforslaget er i høring fra den 03. november 2017 til og med den 1. december 2017.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk  og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering og beslutningen om en høringsperiode på 4 uger kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

 

Læs også ...