Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplanforslag 43 - Solvarmeanlæg Råbrovej

Lokaplan 43

Byrådet har den 30. november 2016 vedtaget at fremlægge nedensteånde planforslag i offentlig høring.

Offentliggjort: 09-12-2016

Forslag til Lokalplan 43 - Solvarmeanlæg ved Råbrovej samt forslag til Kommuneplantillæg 07

Forslag til Lokalplan 43 - Solvarmeanlæg ved Råbrovej

Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af et solvarmeanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre en indpasning af anlægget i landskabet med afskærmende beplantning. Lokalplanområdet er et tidligere serviceareal, som har været anvendt i forbindelse med anlæggelsen af Tværvej og Frederikssundsvej. Med lokalplanen kan der etableres et solvarmeanlæg med en mindre pumpestation, afskærmende beplantning, interne servicevej (græsareal) og vejadgang fra Råbrovej.

Forslag til kommuneplantillæg 07 til Kommuneplan 2013-2025

Sammen med lokalplanforslaget er kommuneplantillæg 07 udarbejdet til kommuneplanen, der fastlægger rammerne for et nyt rammeområde til et teknisk anlæg. Der er med kommuneplantillægget åbnet mulighed for etablering af et solvarmeanlæg med tilhørende tekniske anlæg. Området vil med kommuneplantillægget forblive landzone. Kommuneplantillægget og lokalplan 43 - Solvarmeanlæg ved Råbrovej har den samme afgrænsning. Afgørelse om miljøvurdering Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer udført en screening af planernes påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Høring og borgermøde Planforslagene er i høring fra fredag den 9. december 2016 til og med fredag den 3. februar 2017.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der inviteres til et nabomøde omkring lokalplanforslaget torsdag den 12. januar 2016 kl. 17.00 - 18.00 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. Henvend dig venligst til Sophie Langkjær Jensen, hvis du ønsker at deltage i nabomødet. Mail: sophie.jensen@egekom.dk og tlf. nr. 7279 7259.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside nmkn.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.