Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplanforslag 44 - Boliger ved Kongeskrænten

lokalplan 44

Byrådet har den 30. november 2016 vedtaget at fremlægge lokalplanforslag 44 og forslag til kommuneplantillæg 8 i offentlig høring.

Offentliggjort: 08-12-2016

Byrådet har vedtaget lokalplanforslag og kommuneplantillæg for Kongeskrænten i Smørum.

Forslag til Lokalplan 44 - Boliger ved Kongeskrænten

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførsel af en attraktiv og varieret boligbebyggelse, samt sikre at bebyggelsen får en grøn karakter ved beplantning og fælles friarealer med stier til nabobebyggelsen samt det eksisterende stinet. Samtidig har lokalplanen til formål at sikre kulturhistoriske- og landskabelige værdier i området ved bedst mulig bevaring af et beskyttet dige. 

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 

Sammen med lokalplanforslaget er der udarbejdet et tillæg 8 til Kommuneplanen. Det er ønsket at ændre bestemmelserne for rammeområdet, for at muliggøre byggemulighederne fastlagt i den gældende lokalplan, Lokalplan 050802 - Strukturplan for et nyt boligområde ved Kong Svends Høj, og den forslåede boligbebyggelse i forslag til Lokalplan 44.  

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde B4-13. Lokalplan 44 medfører behov for justering af rammebestemmelserne for området, således, at etageantallet hæves fra 2 til 3 etager i rammeområde B4-13.

Afgørelse om miljøvurdering

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer udført en screening af planernes påvirkning af miljøet. 

Screeningen viser, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslagene.

Resumé af screeningen for forslaget til Lokalplan 44 samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslagene er i høring fra den 8. december 2016 til og med den 02. februar 2017.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på nedenstående mail og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget den 19. januar 2016 kl. 19.30 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside nmkn.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.