Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplanforslag 45 - Boliger ved Lindendalen

Lokalplan 45 - Lindendalen

Høring om lokalplanforslag 45 - boliger ved Lindendalen i Stenløse Syd

Offentliggjort: 04-05-2017

Byrådet har den 26. april 2017 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Forslag til Lokalplan 45 - Boliger ved Lindendalen

Lokalplan 45 har formål, at fastlægge rammerne for den fremtidige anvendelse af området, herunder give mulighed for opførelse af en blanding af tæt-lav og etageboliger, der tilpasser sig det eksisterende terræn, således at evt. terrænregulering holdes til et minimum. Den nye bebyggelse skal fremstå med en max højde på op til 8,5 meter og kan opføres i op til 2 etager.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer udført en screening af planernes påvirkning af miljøet. 

Screeningen viser, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslaget er i høring fra den 4. maj 2017 til og med den 29. juni 2017.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk  og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget den 18. maj 2017 kl 19.30 på Egedal Rådhus i Byrådssalen.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.