Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplanforslag 48 - Smørumparken

Lokalplan 48 - Smørumparken

Byrådet har den 30.08.2017 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Offentliggjort: 01-09-2017

Planforslaget kan ses her

Forslag til Lokalplan 48 - Smørumparken blandet byområde med boliger og rekreativ park.

Lokalplanområdet omfatter det sydøstlige hjørne af Smørum bymidte med Smørum Kulturhus, ældreboliger og Smørumparken. Lokalplanen afgrænses mod øst og syd af henholdsvis Smørum Parkvej og Skebjergvej. Mod vest grænser lokalplanområdet ind mod Smørum Kraftvarmeværk og Smørum idrætsanlæg. Nord for lokalplanområdet ligger Flodvej og Smørumcenteret.  

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af vinderprojektet fra en idékonkurrence om små almene boliger. Lokalplanen fastlægger, at boligerne placeres i det sydøstlige hjørne af Smørumparken som rækkehusbebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage. Lokalplanen muliggør endvidere, at der kan opføres nyt boligbyggeri i op til 2 etager i den sydvestlige del af området, som erstatning for de midlertidige pavilloner. Lokalplanen har desuden til formål at revidere de nuværende planbestemmelser for områdets eksisterende bebyggelse, således at der muliggøres både offentlige og private formål med en bredere vifte af anvendelsesmuligheder. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre, at Smørumparken fastholdes som offentligt parkområde med gennemgående offentlige stiforbindelser.

Lokalplan 48 erstatter delområde II i lokalplan 051202. Resten af lokalplan 051202 bevares.    

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planens påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslaget er i høring fra den 01. 09. 2017 til og med den 28.10.2017.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk  og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.     

Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget den 12. oktober kl. 19:30-21:30 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200 i Ølstykke i byrådssalen/flexsalen.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.