Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplanforslag 51 - etageboliger Stenløse bymidte

lokalplan 51 etageboliger Stenløse bymidte

Byrådet har den 31. januar 2018 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Offentliggjort: 06-02-2018

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside her.

Forslag til Lokalplan 51 for Etageboliger i Stenløse bymidte

Lokalplanområdet er beliggende i Stenløse bymidte langs Damgårdsvej og grænser op til Stenløse Kulturhus, 3 etages beboelsesejendom og Egedal Centret ved Centertorvet. 

Lokalplanen har til formål at sikre, at der kan opføres 3 punkthuse i 3-4 etager på baggrund af det udbudsprojekt som Byrådet godkendte i foråret 2017. Bebyggelsen skal disponeres som en åben parkbebyggelse med gennemgående stier, der sikrer gode forbindelser de omkringliggende områder. Lokalplanen fastlægger nærmere bestemmelser om bebyggelsens udseende, omfang og disponering, herunder en maksimal bebyggelseshøjde på 16 m, en maksimal bebyggelsesprocent på 100, afstandskrav til nabobebyggelserne og maksimalt 46 boliger. Lokalplanen fastlægger endvidere nærmere bestemmelser om lokal afledning af regnvand ved forsinkelsesbassiner og grønne tage. 

Afgørelse om kirkebeskyttelseslinje

Der er i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 19 vurderet, om der skal meddeles dispensation fra kirkebeskyttelseslinjen omkring Stenløse Kirke. Naturbeskyttelseslovens § 19 om kirker fastlægger, at der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Af naturbeskyttelseslovens vejledning til § 19 fremgår, at der ikke er beskyttelseslinjer, hvis en kirke er omgivet af bymæssig bebyggelse. 

Stenløse Kirke ligger omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Det nye byggeri erstatter eksisterende etagebebyggelse, og vil ikke påvirke kirken visuelt, da eksisterende byggeri blokerer for det frie udsyn til kirken. Stenløse menighedsråd er blevet hørt og har ingen bemærkninger til projektet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens § 19 om kirkebeskyttelseslinjer. Uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  udført en screening af planens påvirkning af miljøet. 

Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslaget er i høring fra den 02.02.2018 til og med den 06.04.2018.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Center for Plan Kultur og Erhverv, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk, og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget torsdag den 1. marts 2018 kl. 19:30 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200 i Ølstykke, i møderum M1.1 og M1.2 på 1. sal.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1.800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

Du kan endvidere klage over beslutningen om, at der ikke skal meddeles dispensation fra kirkebeskyttelseslinjen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur, miljø eller rekreative interesser, samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager skal du betale et gebyr. Gebyret er 900 kr., hvis du klager som privatperson og 1.800 kr., hvis du klager som virksomhed eller organisation.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.