Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplanforslag 53 - Smørum Vest

Oversigtskort over Smørum Vest

Byrådet har den 26. september 2018 vedtaget at fremlægge lokalplanforslag 53 - Smørum Vest - Byudvikling ved Schæfergården, samt forslag til Kommuneplantillæg 2 i offentlig høring

Offentliggjort: 03-10-2018

Lokalplan 53 har til primært formål at fastlægge områdets overordnede struktur og muliggøre, at der kan opføres tæt-lav bebyggelse samt en daginstitution i området. Samtidigt reguleres de fremtidige erhvervsforhold på Schæfergården og der fastlægges bevaringsbestemmelser for vigtige kulturhistoriske træk. Der vil i området kunne etableres op til 250 boliger, hvoraf 50 vil kunne opføres på kommunalt ejede arealer.

Lokalplanen inddeler området i fire boligområder og et område til daginstitution m.v., som placeres ud til et stort, sammenhængende grønt område. Omkring Schæfergården i nord udlægges til et mindre erhvervsområde med mulighed for indpasning af ikke generende erhvervstyper i eksisterende bebyggelse.

Området vejforsynes fra Kirkevangen via en ny stamvej og mindre boligveje. Der etableres trafiksti langs stamvejen samt rekreative stier gennem de grønne områder. På sigt kan stinettet videreføres mod nord til Kildedal Station. Ved fuld udbygning af området vil stamvejen blive tilsluttet Kong Svends Vej, hvorefter denne vil kunne nedklassificeres til sti på strækningen ud til Smørumnedrevej. Hele området vil derefter blive vejforsynet fra den nye stamvej, bortset fra Schæffergården, som fortsat vil have indkørsel fra Kildedalsvej ved Kildedal Station.

Det centrale grønne område omfatter flere beskyttede naturområder og skal fastholdes med naturpræg. Der kan etableres mindre rekreative anlæg og rekreativt udformede regnvandsanlæg. Ud mod Tværvej skal der etableres en afskærmende støjvold. Dele af lokalplanområdets eksisterende beplantning skal fastholdes, bl.a. park og allé ved Schæffergården.

For boligområderne fastlægges en bebyggelsesprocent på 30, max bygningshøjde på 8,5 m og max to etager samt krav om afdæmpet farvebrug. Ud over, at bebyggelsen så vidt muligt skal tilpasses naturligt terræn og udføres med varieret arkitektur, er der frie rammer for den arkitektoniske udformning. Schæfergårdens stuehus udpeges som bevaringsværdigt og skal fastholdes i oprindelig stil.

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2021

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 53.

Kommuneplanen har siden 2013 indeholdt rammer for byudvikling på arealerne mellem Smørumnedre og Tværvej, dog har rammerne ikke omfattet de yderste arealer mod Tværvej. Både Lokalplan 36 for Dyvelåsen og forslag til lokalplan 53 for Boliger ved Schæfergården giver mulighed for anlæg af støjvolde på randarealerne yderst langs Tværvej, hvorfor disse skal optages i kommuneplanens rammer.

Med kommuneplantillægget oprettes to nye kommuneplanrammer, R3-17 og R1-18, som omfatter randarealer mod Tværvej henholdsvis nord og syd for Kirkevan-gen. Samtidigt justeres afgrænsningen af de tilstødende rammeområder B2-52, B2-53 og R1-28.

Begge de nye rammeområder udlægges til ekstensivt udnyttede rekreative områder med mulighed for etablering af mindre bygninger til rekreativt brug samt tekniske anlæg som regnvandsbassiner og støjvolde. Ligeledes kan der etableres folde og læskure til dyrehold.

Rammeområde R-3-17 får fremover byzonestatus mens R-3-18 forbliver landzone.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planernes påvirkning af miljøet.

Screeningen viser, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslagene er i høring fra den 3. oktober 2018 til og med den 31. oktober 2018.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk   og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget den 9. oktober 2018 klokken 19.00 til 20.30 på Egedal Rådhus i Byrådssalen.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.