Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplanforslag 54 omkring Valdemarsvej

Forslag til lokalplan 54 – Detailhandel og erhverv ved Valdemarsvej samt forslag til kommuneplantillæg 03.

Offentliggjort: 01-07-2019

Byrådet har den 26. juni 2019 vedtaget at sende ovenstående planforslag i offentlig høring.

Forslag til lokalplan 54 - Detailhandel og erhverv ved Valdemarsvej

Lokalplanen har til formål at udlægge området ved Valdemarsvej til blandet detailhandel og erhverv med store udvalgsvarebutikker af ensartet udseende, kontorerhverv på 1. sal og en bilvaskehal. Planen indretter området således, at bylivsaktiviteter, såsom handel og kundestrømme, skal være synligt ind mod resten af Egedal Bydelscenter samt togstationen.

Driftsmæssige aktiviteter, såsom oplag, varelevering og personaleparkering, skal derimod placeres bagved mod sydvest. Lokalplanen er udarbejdet sammen med tillæg 3 til Kommuneplan 2017.

Med lokalplanen ophæves lokalplan 54 - Bækkegården Industriområde.

Forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017

Formålet med kommuneplantillægget er at inddrage de eksisterende butikker på Valdemarsvej i bydelscentret Egedal By og samtidig åbne mulighed for at etablere yderlige 2.500 m2 udvalgsvare i området således, at større udvalgsvarebutikker koncentrere i området ved Valdemarsvej.

Desuden fastlægger tillægget en butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i bydelscentret på 1.000-2.500 m2.

Med tillægget ophæves rammeområde E1-1 i Kommuneplan 2017.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planernes påvirkning af miljøet.

På baggrund af screeningen er vurderet, at planerne ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planernes redegørelse.

Klagefristen over afgørelsen om ikke-miljøvurdering er den 29. juli 2019.

Analyser for støj, trafik og detailhandel er at finde i højre kolonne.

Høring og borgermøde

Planforslagene er i høring fra den 1. juli til og med den 26. august 2019.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mail til cpk@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget den 15. august 2019 kl. 19.30-21.45 i Byrådssalen på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning og foregår ved at skrive til erhverv@egekom.dk.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.