Skip to content back to nav
 
 

Høring: Lokalplantillæg til lokalplan 09

Tillæg til lokalplan 09 - ølstykke bymidte

Forslag til tillæg til lokalplan 09 – Ølstykke Bymidte

Offentliggjort: 01-06-2017

Byrådet i Egedal Kommune har den 31. maj 2017 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Planforslaget kan ses her.

Områdeafgrænsning for lokalplantillæg til lokalplan 09 samt markering af Rådhus Allé 17. 

Forslag til lokalplantillæg til lokalplan 09 - Ølstykke Bymidte 

Lokalplantillægget har til formål at udvide anvendelsesmuligheden for ejendommen Rådhus Allé 17 i Ølstykke. Den gældende lokalplan 09 udlægger ejendommen til bolig og erhverv, og fastlægger at der ikke må etableres boliger i stueetagen. Lokalplantillægget skal sikre mulighed for etablering af boliger i ejendommens stueetage. Egedal Kommune har indtil nu anvendt Rådhus Allé 17 som midlertidig bolig til flygtninge med en undtagelsesbestemmelse i planloven. Egedal Kommune ønsker en permanent mulighed for at anvende ejendommens stueetage til beboelse. Lokalplan 09 - Ølstykke Bymidte er fortsat gældende for så vidt angår de øvrige bestemmelser.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planens påvirkning af miljøet. 

Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring

Planforslaget er i høring fra den 1. juni til og med den 31. juli 2017. 

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.