Skip to content back to nav
 
 

Landzonetilladelse, Farumvej 145

Der er givet tilladelse til at opføre maskinhus og løsdriftsstald på 152 m², på Farumvej 145.

Offentliggjort: 11-07-2019

Tilladelsen er givet efter Lov om Planlægning § 35 til matr. nr. 26 a Ganløse By, Ganløse - sags nr.  BS 18-0949 og 18/19654. 

Afgørelsen er offentliggjort den 11. juli 2019. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Du kan klage over afgørelsen og vilkårene efter reglerne i Lov om planlægning § 58, jf. § 60. Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet. 

Planklagenævnet tager stilling til såvel retslige spørgsmål som kommunens skøn i sagen. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når du klager skal du betale et gebyr. Hvis du klager som privatperson er gebyret 900 kr., og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation.

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagefristen er inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

Klagen har opsættende virkning medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

 

Læs også ...