Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Landzone-tilladelse - Farumvej 70

Egedal Kommune har givet tilladelse til at afdække tidligere losseplads og oprense mose, på Farumvej 70, 3660 Stenløse

Offentliggjort: 29-09-2017

Tilladelsen er givet efter Lov om Planlægning § 35 til matr. nr. 11h Ganløse by, Ganløse - Sagsnr. AC 17/158

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klager skal indgives til klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

I forbindelse med klagen skal der indbetales et gebyr til planklagenævnet. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen. 

Yderligere oplysninger om klage og gebyr kan findes på naevneneshus.dk