Skip to content back to nav
 
 

Landzonetilladelse Krogholmvej Stenløse/Ølstykke

Der er i forbindelse med etablering af ny cykelsti langs Krogholmvej givet tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot på 2 matrikler samt etablering af midlertidig oplags-og byggeplads på 1 matrikel.

Offentliggjort: 20-12-2018

Tilladelsen er givet efter Lov om Planlægning § 35 på matr. nr. 20b Stenløse By, Stenløse og matr. 14e Ølstykke By, Ølstykke samt på  matr. 31c Ølstykke by, Ølstykke - AC 18/18741

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klager skal indgives til klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

I forbindelse med klagen skal der indbetales et gebyr til planklagenævnet. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen. 

Yderligere oplysninger om klage og gebyr kan findes på naevneneshus.dk.

 

Læs også ...