Skip to content back to nav
 
 

Landzonetilladelse - Søsum Bygade 31A

Der er givet tilladelse til 5 boliger til erstatning for den gamle køb-mandsgård, på Søsum Bygade 31A.

Offentliggjort: 22-03-2017

Tilladelsen er givet efter Lov om Planlægning § 35 på matr. nr. 59 Søsum By, Stenløse - sags nr.  BS 16-0637 og 16/18705. 

Afgørelsen er offentliggjort den 22.3.2017. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klager skal indgives via klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet. 

Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet, inden klagen behandles. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Gebyrvejledning kan findes på nmkn.dk