Skip to content back to nav
 
 

Lokaplanforslag 47 Slagslunde

Lokalplan 47 - kort afgrænsning

Byrådet har den 31. maj 2017 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Offentliggjort: 19-06-2017

Planforslaget kan ses her.

Forslag til Lokalplan 47 - Byområde ved Blomstervej 

Lokalplanen omfatter Slagslunde Skole, daginstitutionen Stjernehuset, de midlertidige flygtningeboliger, landbrugsejendommen Baunehøjgård og de grønne udearealer. Lokalplanen har til formål at give Slagslunde Fjernvarmeselskab mulighed for at udvide med et nyt biomassefyret anlæg på en del af græsarealet syd for Slagslunde Skole. Derudover er formålet også at skabe et samlet og fleksibelt plangrundlag for området. Lokalplanforslaget muliggør de nuværende formål med skole og institution samt mulighed for omdannelse til blandet byformål med forskellige anvendelser som boliger, serviceerhverv, kultur- og fritidsfunktioner mv.

Landbrugsejendommen Baunehøjgård kan med denne lokalplan forsætte som landbrug og forbliver i landzonen, men uden mulighed for at etablere generende erhverv. Hvis landbruget nedlægges er der mulighed for, at der kan etableres fire boliger på den bebyggede del af ejendommen.

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planens påvirkning af miljøet. 

Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslaget er i høring fra den 19. juni 2017 til og med den 28. august 2017.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk  og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget torsdag den 17. august 2017 kl. 19.30.

Mødet holdes på  Slagslunde skole
Blomstervej 19, 3660 Stenløse

 

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.