Skip to content back to nav
 
 

VVM afgørelse om overdækning af forsinkelsesbasin

Ingen VVM-pligt ved overdækning af forsinkelsesbassin ved Irisvej i Ølstykke.

Offentliggjort: 08-08-2017

Furesø Egedal Forsyning har den 23. juni 2017 ansøgt om tilladelse til at etablere et nyt overdækket forsinkelsesbassin på matrikel 7xl, Udlejre by, Ølstykke ved Irisvej i Ølstykke.

Egedal Kommune har dags dato afgjort, at etablering af anlægget i det ansøgte omfang ikke er omfattet af en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (miljøkonsekvensvurdering). Kommunen vurderer i VVM-screeningen, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Forsinkelsesbassinet erstatter et eksisterende åbent bassin og har til formål at håndtere langt større mængder vand end det eksisterende bassin.

I anlægsfasen (på ca. 5 måneder) forventes ingen væsentlig miljøpåvirkning og det er vurderet, at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af Skenkelsø Sø i forbindelse med en midlertidig afledning af grundvand men anlægget etableres. I driftsfasen er der ligeledes vurderet, at det ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at det nye anlæg i hovedtræk erstatter funktionen af det eksisterende bassin ved Irisvej.  Du kan se anmeldelse af projektet og selve VVM- afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.