Skip to content back to nav
 
 

Høring: Klimatilpasning af Stenløse by

Egedal Kommune indkalder idéer og forslag med videre til miljøfaktorer og projektalternativer, som Novafos skal undersøge i forbindelse med projektet 'Klimatilpasning af Stenløse by'.

Offentliggjort: 22-02-2019

Novafos har i henhold til Miljøvurderingsloven ansøgt kommunen om tilladelse til at påbegynde projektet Klimatilpasning af Stenløse by.

Egedal Kommune skal i den forbindelse afgive en udtalelse om, hvilke væsentlige miljøfaktorer og rimelige alternative løsninger, Novafos skal undersøge nærmere og præsentere i en miljøkonsekvensrapport (se vores udkast til afgrænsning). Vi holder i den forbindelse en offentlig høring, hvor borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i projektet kan byde ind med forslag til miljøfaktorer og alternativer. Når den offentlige høring er slut, vil vi gennemgå høringssvarene og revidere vores udkast til afgrænsningen. Derefter giver vi en udtalelse om afgrænsningen til Novafos sammen med alle indkomne høringssvar.

Vi kickstarter høringen med et offentligt møde, hvor vi sammen med Novafos fortæller og svarer på spørgsmål om projektet, miljøvurderingen og den offentlige høring. Tilmelding er nødvendig, senest den 7. marts på Billetto.

Klimatilpasning af Stenløse by

Projektet har til formål at reducere risikoen for oversvømmelser i Stenløse by ved at styre store dele af regnvandet væk fra byen. Det vil foregå ved at etablere et naturligt udseende regnvandsbassin ved den nye Egedal By nord for Stenløse by, som skal opsamle og forsinke regnvandet fra de mange fremtidige boliger. Fra regnvandsbassinet skal regnvandet ledes af et helt nyt vandløb med naturligt fald til Spangebæk. Herfra skal vandet løbe videre under Frederikssundsvej og sydpå i Helledemosevandløbet og ud i Værebro Å. Omlægningen af Stenløse Å gør det muligt at lukke vandløbet af ved den nye sø og nedklassificere strækningen til en såkaldt regnvandsledning. Hvor regnvandsledningen slutter syd for Stenløse by vil der blive etableret endnu et regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet, inden det løber til Værebro Å. Ud over at reducere risikoen for oversvømmelser, vil projektet forbedre vilkårene for dyr og planter i Stenløse Å og skabe nye rekreative områder med regnvandsbassiner.

Foruden en VVM-tilladelse efter Miljøvurderingsloven vil projektet kræve en række dispensationer og tilladelser, herunder - men ikke begrænset til landzonetilladelse og eventuelle dispensationer efter Planloven - dispensation fra § 3-beskyttede naturtyper og fredninger efter Naturbeskyttelsesloven og ændringer i målsætning og nedklassificering af vandløb efter Vandløbsloven.

Høringssvar skal sendes skriftligt til og med 25. marts til planafdelingen@egekom.dk eller med post til:

Egedal Kommune
Att. Byplan og Byggesag
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Relevante oplysninger om miljøvurderingen og det ansøgte projekt er tilgængelige her. Miljøoplysninger stilles til rådighed i henhold til lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål til høringen, miljøvurderingen og eventuelle miljøoplysninger, der ikke fremgår af hjemmesiden, kan rettes til Magnus Olsen på magnus.olsen@egekom.dk eller telefon 7259 7224.