UDVALG

Fællesmøde - Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

MØDE

Referat åbent møde

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

01-06-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-06-2016 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Klimatilpasning - Projektforslag for omlægning af Stenløse Å - beslutning1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Kompetence til afgørelse
Teknik- og Miljøudvalget/Planudvalget – Byrådet

Indstilling
Administrationen indstiller, at dagordenen godkendes.

Sagsfremstilling
Fællesmødet er indkaldt af borgmester Willy Eliasen, som også leder mødet.

Beslutning i Fællesmøde - Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 01-06-2016
Godkendt
2. Klimatilpasning - Projektforslag for omlægning af Stenløse Å - beslutning

Klimatilpasning - Projektforslag for omlægning af Stenløse Å - beslutning

Beslutningstema
På baggrund af kapacitetsproblemer i Stenløse Å gennem Stenløse by skal det besluttes, om der skal udarbejdes et projektforslag til omlægning af Stenløse Å.

Kompetence til afgørelse
Teknik- og Miljøudvalget/Planudvalget – Byrådet

Indstilling
Administrationen indstiller, at administrationen i kommunen og Furesø Egedal Forsyning udarbejder et fælles projektforslag til godkendelse, der blandt andet afdækker de juridiske, finansielle og planmæssige forudsætninger for projektets gennemførelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med skybrud sker tilstrømningen af vand til Stenløse Å fra de befæstede områder i Stenløse By næsten øjeblikkelig fra de ca. 40 uforsinkede udløb fra forsyningens ledningsnet. Da skybrud er tiltaget i såvel hyppighed som intensitet, nås kapacitetsgrænsen for hvad åen kan rumme stadig oftere, og der sker skadevoldende oversvømmelser.
 
Kommunens og Furesø Egedal Forsynings indsatser for at reducere effekten af de skadevoldende oversvømmelser har koncentreret sig omkring forsøg på at reducere tilstrømningen af regnvand til åen, dels ved etablering af ”Skybrudsprojekt Egedal By”, og dels ved Lokal Afledning af Regnvand (LAR).
 
”Skybrudsprojektet Egedal By” blev vedtaget af Byrådet i marts 2013. Projektet omhandler etablering af en dæmning og tilbageholdelse af noget af vandløbsvandet nord for byen, for at reducere vandmængden i vandløbet gennem byen. Skybrudsprojektet er endnu ikke realiseret, da der ikke har kunnet opnås enighed med lodsejerne om salgsprisen på de jorder, kommunen har ønsket at erhverve til projektet.
 
I takt med at Egedal By bebygges og den tidligere landbrugsjord jorden bliver befæstet øger tilstrømningshastigheden til åen især ved kraftig nedbør, og da muligheden for at nedsivning af vandet er kortlagt som begrænset i Egedal By, forventes belastningen af Stenløse Å øget.  
 
For at aflaste Stenløse by både for oversvømmelser ved skybrud og den kontinuerlige afvanding fra Egedal By foreslås det at omlægge Stenløse å  i et nyt trace nord og øst om Stenløse By til Spangebækken, og herfra under Frederikssundsvej gennem Helledemosen til Værebro Å, jf. bilag 1.  Samlet anlægges derved en ny vandløbsstrækning på ca. 5 km.
 
Projektet indebærer, at lavningen i terrænet, som var tænkt udnyttet ved etablering af en dæmning i forbindelse med ”Skybrudsprojekt Egedal By”, inddrages som et spildevandsteknisk bassin, hvori vandspejlet kan hæves til en kote, som muliggør afstrømning uden pumpning rundt om byen i det nye vandløb. Samtidig nedklassificeres det gamle å-forløb ind gennem byen fra at være et vandløb med målsætninger ift ”naturtilstand” til et teknisk anlæg, og dermed kan forsyningen optimere afvandingen gennem Stenløse by, jf. bilag 2.
 
Omlægningen af åen vil kunne erstatte en betydelig del af de nødvendige forsinkelsesbassiner som forsyningsselskabet ellers vil skulle anlægge inde i Stenløse By for anslået 250 mio. kr. Med et omkostningsniveau på 50-80 mio. kr. for omlægningen af åen anses projektet som økonomisk meget attraktivt for Furesø Egedal Forsyning.
 
Som grundlag for en endelig beslutning om projektets gennemførelse i byrådet og forsyningsselskabets bestyrelse skal der udarbejdes et projektforslag, der blandt andet beskriver de juridiske, finansielle og planmæssige forudsætninger, samt en tidsplan for projektet. Der er ikke udført sammenlignelige projekter tidligere, og der er derfor en række uafklarede punkter i forhold til finansiering, herunder i hvilken udstrækning projektet kan takstfinansieres fra forsyningen.

Konsekvenser for budgettet
Udarbejdelsen af projektforslaget samfinansieres af kommunen og forsyningen. Udgiftsfordelingen er ikke aftalt.

Beslutning i Fællesmøde - Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 01-06-2016
 
Anbefales


2448740e1.docx
2439556e2.pdf
2449243e3.pdf

Bilag

Stenløse Å omlægning Vision notat 25052016.docx
Idekatalog_for_Stenløse_å_A3.pdf
Resumé af projektidéen.pdf