Bor du på landet må der, som udgangspunkt, kun opføres byggeri, som er nødvendigt for landbrugserhvervets drift. Hvis du ønsker at opføre andet byggeri, ændre anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer elle udstykke, skal du indhente en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Bor du i landzone?

Er du usikker på om du bor i byzone eller i landzone kan du finde ud af det ved at se på Egedalkortet. Når du har åbnet Egedalkortet, skal du klikke på menuen Planlægning, Kommuneplan og sætte et hak i Zonekort. Så kan du fremsøge din adresse i søgefeltet. Hvis du bor i et område der ikke er skraveret, så bor du i landzone.

Skal der søges landzonetilladelse?

Du skal søge en landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 hvis du fx. ønsker:

 • At genopføre eller opføre nye beboelsesbygninger 
 • At opføre bygninger til erhverv, som ikke er landbrugsmæssigt nødvendige. 
 • At udføre til- og ombygning af eksisterende helårsbolig, når det samlede bruttoetageareal overstiger 500 m² 
 • At udføre udvidelser på mere end 500 m2 af lovligt etablerede erhvervsvirksomheder i overflødiggjorte bygninger 
 • At udføre terrænreguleringer på mere end 0,25 meter i forhold til det naturlige terræn. 
 • At anlægge støjvolde 
 • At opsætte vindmøller 
 • At udstykke ejendommen 
 • At ændre anvendelse af bygninger, f.eks. ved etablering af hestepension, indretning af ferielejligheder eller etablering af flere boliger i eksisterende stuehus mm 
 • At ændre anvendelse af landbrugsjord og andre ubebyggede arealer, f.eks. ved etablering af en ridebane, en motocrossbane mm. Ved større sager, som medfører væsentlige ændringer for området, kan det blive nødvendigt at udarbejde en landzonelokalplan 
 • At opføre byggeri og anlæg til landbrugserhvervet, som ligger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, jf. planlovens § 36, stk. 2

I nogle tilfælde er det ikke nødvendigt at søge landzonetilladelse, men du skal stadig anmelde dit byggeri.

Send din anmeldelse på mail til Landzonepostkassen.

Hvornår skal jeg kun anmelde?

Visse sager skal du kun anmelde jf. Planlovens § 38. Det drejer sig om:
 • Byggeri og anlæg, der er nødvendigt for landbrugs- og landbrugstilknyttede erhverv, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 3. Det er en forudsætning, at byggeriet bliver opført i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendommen. 
 • Indretning af en bolig, en mindre håndværks- eller industrivirksomhed og mindre butikker i bygninger, der ikke længere er nødvendig for driften af en landbrugsejendom, jf. § 37, stk. 1 eller i andre overflødiggjorte bygninger, jf. § 37, stk. 2. Det er en forudsætning, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, jf. planlovens § 37.

Sådan behandler vi sagen?

Du skal altid indsende ansøgning om landzonetilladelse eller anmeldelse i god tid.
Send din ansøgning på mail til Landzonepostkassen.
Når vi behandler sagen, udfører vi oftest en naboorientering, hvor de nærmeste naboer, lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. bliver hørt før vi træffer en afgørelse i sagen. Visse sager skal behandles politisk af Planudvalget. Det kan forlænge sagsbehandlingstiden.
Egedal Kommune kan stille vilkår i en landzonetilladelse om placering, udformning, omfang, materialevalg mm., og vi kan forlange tilladelsens vilkår tinglyst på ejendommen.
Når Egedal Kommune meddeler en landzonetilladelse, annonceres det på hjemmesiden.
Efter offentliggørelsen kan afgørelsen påklages i 4 uger af klageberettigede parter.
Der kan tidligst meddeles en byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Kontakt

Landzone

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: ​landzone​@egekom.dk
Tlf.: 7259 7260

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse