Bor du på landet, må der som udgangspunkt kun opføres byggeri, som er nødvendigt for landbrugsdriften på ejendommen. Hvis du ønsker at opføre andet byggeri, ændre anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer eller udstykke en ejendom, skal du indhente en landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1.

Bor du i landzone?

Er du usikker på, om du bor i byzone eller i landzone, kan du finde ud af det ved at se på Egedalkortet. Når du har åbnet Egedalkortet, skal du sætte et hak i Zonekort. Så kan du fremsøge din adresse i søgefeltet. Hvis du bor i et område der ikke er skraveret, så bor du i landzone.

Skal der søges landzonetilladelse?

Du skal søge en landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1, hvis du for eksempel ønsker:

 • At genopføre eller opføre nye beboelsesbygninger, for eksempel en selvstændig bolig, fritidshus, tiny house eller anneks
 • At opføre bygninger til erhverv, som ikke er landbrugsmæssigt nødvendige.
 • At udføre til- og ombygning af eksisterende helårsbolig, når det samlede bruttoetageareal overstiger 500 m²
 • At udføre udvidelser på mere end 500 m2 i pr. ejendom af virksomheder, der er etableret i en overflødiggjort bygning.
 • At opføre sheltere eller lignende bygninger til ophold
 • At opføre garager, udhuse, drivhuse og lignende, der ligger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen eller som er større end 50 m2
 • At udføre terrænreguleringer der har andre formål end at forbedre landbrugets drift.
 • At anlægge støjvolde
 • At opsætte husstandsvindmøller eller at opsætte solcelleanlæg på terræn
 • At udstykke ejendommen
 • At ændre anvendelse af bygninger, for eksempel ved etablering af hestepension, indretning af ferielejligheder eller etablering af flere boliger i eksisterende stuehus
 • At ændre anvendelse af landbrugsjord og andre ubebyggede arealer, for eksempel ved etablering af en ridebane, en motocrossbane eller oplagsplads. Ved større sager, som medfører væsentlige ændringer for området, kan det blive nødvendigt at udarbejde en landzonelokalplan
 • At opføre byggeri og anlæg til landbrugserhvervet, som ligger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, jf. Planlovens § 36, stk. 2

Som udgangspunkt skal landzonen friholdes for bymæssigt byggeri og anvendelse. Praksis i forhold til, hvad der kan gives landzonetilladelse til, er som oftest restriktiv.

Der kan være forudsætninger der gør, at forhold der ser ud til, at de ikke kræver landzonetilladelse, alligevel gør. Det kan for eksempel være et udhus til en spejderhytte, der kræver landzonetilladelse, uanset at den ligger i tilknytning til hytten og er under 50 m². Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os inden du påbegynder arbejdet eller søger byggetilladelse.

Anmeldelser

I nogle tilfælde er det ikke nødvendigt at søge landzonetilladelse, men du skal stadig anmelde dit byggeri. En anmeldelse betyder i dette tilfælde, at du orienterer kommunen om de anvendelsesændringer eller nye bygninger, du har planlagt. Herefter skal kommunen vurdere, om det falder indenfor bestemmelserne.

Disse sager skal du kun anmelde jf. Planlovens § 38:

 • Byggeri og anlæg der er nødvendigt for driften af landbrugserhverv, jf. Planlovens § 36, stk. 1, nr. 3. Det er en forudsætning, at byggeriet bliver opført i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendommen. I forbindelse med anmeldelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om byggeriet opføres som erhvervsmæssigt nødvendigt for en ejendom eller for en landbrugsbedrift.
 • Indretning af en bolig, en håndværks- eller industrivirksomhed og mindre butikker i bygninger, der ikke længere er nødvendig for driften af en landbrugsejendom, jf. § 37, stk. 1 eller i andre overflødiggjorte bygninger, jf. § 37, stk. 2. Det er en forudsætning, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, jf. Planlovens § 37.

Sådan behandler vi sagen

Du skal altid indsende begrundet ansøgning om landzonetilladelse eller anmeldelse i god tid. Ansøgningerne skal vedlægges relevante tegninger og oplysninger.

Send din ansøgning eller anmeldelse på mail til Landzonepostkassen.

Når vi behandler ansøgninger om landzonetilladelse, udfører vi oftest en naboorientering, hvor de nærmeste naboer, lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening med flere bliver hørt, før vi træffer en afgørelse i sagen. Visse sager skal behandles politisk af Plan- og Byudviklingsudvalget. Det kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Egedal Kommune kan stille vilkår i en landzonetilladelse om placering, udformning, omfang, materialevalg med mere, og vi kan forlange tilladelsens vilkår tinglyst på ejendommen på lodsejers regning.

Når Egedal Kommune meddeler en landzonetilladelse, annonceres det på hjemmesiden. Efter offentliggørelsen kan afgørelsen påklages i 4 uger af klageberettigede parter. Der kan tidligst meddeles en byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Kontakt

Landzone

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: ​landzone​@egekom.dk
Tlf.: 7259 7260

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12