Sagsbehandlingstid er på op til 8 uger, fra sagen er fyldestgørende, og vi har alle de oplysninger, vi skal bruge for at behandle din ansøgning. 

Sagsbehandlingstiden beregnes fra sagen er fuldt oplyst, og du har indsendt alt det materiale vi vurderer, er nødvendigt for at behandle sagen. Der kan opstå behov for yderligere materiale ved den detaljerede sagsbehandling.

Ved dispensationer, nabohøringer, lovliggørelser, ansøgninger uden for byggeretten, eller ved sager som også kræver behandling eller tilladelser fra/af andre myndigheder, kan sagsbehandlingstiden blive væsentligt forlænget.

Sagsgang

Når vi modtager din ansøgning gennem vores digitale ansøgningssystem Byg og Miljø, foretager vi en foreløbig gennemgang (screening) af det fremsendte for åbenlyse fejl og mangler.

Er der åbenlyse fejl og mangler i det fremsendte, sender vi dig en mail og beder om de manglende oplysninger. Har vi ikke modtaget oplysningerne indenfor 4 uger bliver byggesagen annulleret. Du kan så senere fremsende en ny og fyldestgørende ansøgning.

Den foreløbige gennemgang af sagen er ikke en påbegyndelse af byggesagsbehandlingen og omfatter ikke egentlig projektgranskning, gennemgang af lokalplaner, deklarationer eller lignende. Dette arbejde udføres i forbindelse med den endelige byggesagsbehandling.

Når en byggesag efter gennemgang vurderes som tilstrækkelig oplyst, sendes den til sagsbehandling efter dato for de sidst indkomne oplysninger. Du vil få tildelt din sagsbehandler, så snart vi når frem til at behandle din byggesag.

Husk! Du har som ansøger pligt til at fremsende en begrundet ansøgning om dispensation, hvis det ansøgte ikke er i overensstemmelse med f.eks. lokalplan eller bygningsreglement. Du skal også være opmærksom på, at der er andre love eller beskyttelseslinjer, som ansøgningen kan være omfattet af. Det kan for eksempel være en skovbyggelinje, vejbyggelinje, Vejloven, Naturbeskyttelsesloven eller Planloven.

Sagsbehandling efter byggeloven begynder når der er opnået tilladelse efter anden lovgivning eller dispensation fra f.eks. Naturbeskyttelsesloven.

Sagsbehandlingstiden er derfor afhængig af, at din ansøgning er fyldestgørende, om den kræver en dispensation, tilladelse efter anden lovgivning eller skal i nabo/partshøring.

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: byggesag@egekom.dk
Tlf.: 7259 7260

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12