Erhvervsområdet er beliggende Kongebakken i Smørum.

Der er gangsti til Kildedal S-tog station (Linie C). Her fra er der 34 min. til København H.

Området har via Tværvej direkte forbindelse til det storkøbenhavnske motorvejsnet. Køretid til Københavns Lufthavn er uden for myldretid 25 min.

Kong Svends Park ligger højt placeret i landskabet, og fra de enkelte bebyggelser kan skabes en fin udsigt over det omgivende morænelandskab.

De udbudte grunde i erhvervsområdet er omfattet af lokalplan 052801 for Erhvervs- og institutionsområdet Kong Svends Park ved Smørumnedre.

Egedal og Ballerup Kommuner har indgået aftale om at udarbejde en fælles helhedsplan for områderne omkring Kildedal Station. Det sker med henblik på at etablere et samlet by- og erhvervsområde omkring S-togstationen. Kong Svends Park indgår som erhvervsområde i denne helhedsplan.

Fakta om ejendommen:

Det udbudte område består af matriklerne 2l, 13bx, 3fe, 13bø og del af 3dp, Smørumnedre By, Smørum. I alt på 92.600 m2.

Området er i henhold til gældende lokalplan udlagt til erhvervsformål, institutioner og offentlige formål. Byggerier i området skal fremstå præsentable, dvs. kun i mindre grad produktion og oplag.

Grunde kan udstykkes i minimum 10.000 m2 størrelse. Planudvalget har den 11. september 2014 besluttet at der kan gives dispensation for grunde ned til 3.000 m2. Dette skal dog ske efter en særlig plan.

Om udbuddet:

Ejendommene udbydes uden tilbudsfrist.

Har du spørgsmål i forbindelse med udbuddet er du velkommen til at kontakte:

Thomas Würtz
Center for Ejendomme og Intern Service
7259 7026

eller

Henrik Wolfhagen
Center for By, Kultur & Borgerservice
7259 7217

Rettelsesblad:

Der er den 28. marts 2019 offentliggjort et rettelsesblad nr. 2 til udbuddet. I rettelsesbladet præciseres, at Egedal Kommune beholder et 60 meter bredt naturbælte mod nord af ejendommene, matr. nr. 2l og 13bx.

Der er den 9. april 2019 offentliggjort et rettelsesblad nr. 3 til udbuddet. Med rettelsesbladet gives tilbudsgiver en tre måneders frist til at få godkendt et eventuelt projekt. I denne periode kan tilbudsgiver frit træde tilbage fra tilbuddet.

Læs mere om udbuds- og salgsvilkårene nedenfor.

Salgsvilkår med bilag kan hentes her:

 

Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Grundene udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den fastsatte pris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Nærværende udbud er offentliggjort den 31. januar 2019.

Nærværende side er senest revideret den 9. april 2019.

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12