Egedal Kommune genudbyder hermed Storparcel 90 i Stenløse Syd, matr. nr. 40as Stenløse By, Stenløse, beliggende Mosekæret 11, til salg. Ejendommen er på 9.975 m2, heraf 1.598 m2 vej. Købstilbud skal være skriftlige, og angive et fast beløb. Egedal Kommune er forpligtet til at sælge til markedspris, og forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud.

Ejendommen udbydes uden frist og med en vejledende pris på 7.250.000 kr. inkl. moms. Samtidig med bud skal medsendes et dispositionsforslag, der illustrerer den foreslåede udstykning og vejadgang.

Beskrivelse

Storparcel 90 kan udstykkes til i alt 8 parcelhusgrunde. Køber forestår selv al byggemodning, og afholder alle omkostninger hertil. Dette medfører blandt andet, at køber selv afholder udgifter samt anlægger veje, fortov, stier, belysning m.v. internt på ejendommen. Udstykning samt etablering af veje, fortov, stier m.v. skal ske i overensstemmelse med lokalplan 3.2.1, der er gældende for området.

Salgsvilkår med bilag kan hentes her:

 

Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. 

Grundene udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den fastsatte pris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Henvendelse om udbudsmaterialet kan ske til cei-jura@egekom.dk, eller til Stine Elken på telefon 7259 7276.

Nærværende genudbud er offentliggjort den 22. maj 2019.

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12