Luftfoto A16 19
Byggefelt A16 - 19. Foto: Steen Pedersen - Egedal fra luften
Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom bestående af del nr. A16, A17, A18 og A19 fra matr.nr. 4h, Ølstykke By, Ølstykke. Ejendommen er en del af Stationsområdet i Egedal By.
Ejendommen udgør ca. 11.922 m2 med tillæg af de to veje Bygade 05 og Kvartersgade 02 og tilstødende pladser. Vejene og pladserne udgør ca. 4.110 m2.

Ejendommen er i henhold til lokalplan 46 udlagt til blandede byformål, herunder boliger med en bebyggelsesprocent på 150. Kommunen vil se positivt på forslag, der rummer andre boligformer, som f.eks. et bofællesskab, og flerværelses familieboliger af varierende størrelse.

Tilbud skal fremsendes til følgende mailadresse: CEI-Jura@egekom.dk.
Alle tilbud skal være modtaget inden den 5. marts 2021 kl. 12:00.

Tilbud skal være udfyldt og underskrevet på en udskrift af udbudsmaterialet i sin helhed. Der henvises til udbudsvilkårenes punkt 16. Afgivne købstilbud skal være skriftlige, og angive et fast beløb. Endvidere skal tilbuddet være i overensstemmelse med de udbudte vilkår og være uden forbehold.

For at et tilbud bliver betragtet som konditionsmæssigt, skal tilbuddet endvidere indeholde et skitseprojekt, se udbudsvilkårenes punkt 16.

Udbudsmaterialet er omfattende.  Egedal Kommune afholder derfor et spørgemøde tirsdag den 8. december fra 15-17 på rådhuset omkring tekniske forhold i udbuddet. Mødet vil være et spørgemøde, hvor de deltagende får mulighed for at stille spørgsmål til udbuds og bilagsmaterialet. Da der kun er 61 pladser til dette møde, sker deltagelse efter tilmelding og først til mølle. Ønske om deltagelse kan skrive til Lonnie Jensen: lonnie.jensen@egekom.dk. 

Udbudsvilkår og bilag

Hent udbudsvilkårene og tilbudsskema her.

Udbuddet er et projektudbud, og vinderen vil blive fundet af en dommerkomite på baggrund af pris og kvalitet.

Idet bilagsmaterialet er meget omfangsrigt, vil bilagsmaterialet ikke blive uploadet til hjemmesiden, men materialet vil blive gjort tilgængeligt via fildelingssystemet DALUX. Alle potentielle bydere vil få mulighed for at få oprettet en unik bruger til systemet, snarest efter denne har henvendt sig til kommunen med ønske om adgang til materialet. Det sker ved at kontakte Thomas Würtz på telefon 7259 7026 eller på cei-jura@egekom.dk

Præmiering

Samtlige indkomne tilbud, der opfylder udbuddets vilkår, og dermed er konditionsmæssige, vil blive præmieret med kr. 150.000. 

Egedal Kommune afgør ensidigt, om indkommende tilbud er af en sådan kvalitet, at tilbuddet er konditionsmæssigt. Indsendelse af et ubetinget skriftligt tilbud på en fast pris medfølgende et skitseprojekt på de vilkår, der fremgår af udbudsvilkårene punkt 13, udløser således ikke en præmiering på 150.000 kr., hvis Egedal Kommune vurderer, at det indsendte skitseprojekt ikke er af en tilstrækkelig kvalitet. 
 
Skitseprojektet skal som minimum indeholde følgende: 
 • Beskrivelse af forslaget, maks. 1 A4 side
 • Bebyggelsesplan 
 • Facadeopstalter af udvalgte dele af bebyggelsen i skala 1:100 
 • Hoveddisponering af bebyggelsen 
 • Såfremt bebyggelsen indeholder boliger: eksempler på boligplaner og forventet gennemsnitlig lejlighedsstørrelse
 • Rumlige skitser til belysning af bebyggelsens forhold til omgivelserne 
 • Et længdesnit gennem bebyggelsen fra øst til vest.
 • Skitsemæssig beskrivelse af friarealernes indretning og brug
 • Redegørelse for klimamæssige/bæredygtige tiltag 
 • Redegørelse for udvendigt materialevalg, herunder gerne referencefotos
 • Referencer fra tilsvarende projekter både fra bygherren og dennes rådgivere 
 • Præsentation af projektet i PDF på 1 side i formatet A0 til brug for forelæggelse for dommerpanelet. 
Hvis Køber ønsker at opdele byggeriet i to etaper, skal plan for den ønskede etapeopdeling fremsendes sammen med købstilbuddet. Bemærk, at der uanset købers etapeopdeling, ikke er tale om en etapevis overtagelse af grunden.

Øvrige forhold

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den vejledende mindstepris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse. 

Spørgsmål til udbuddet

Har du spørgsmål til udbuddet, så kontakt Thomas Würtz på telefon 7259 7026 eller på cei-jura@egekom.dk.

 

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12