Der er dog følgende undtagelser:
 
1) Sankthansbål
2) Lejrbål - hvis der bruges rent, tørt brænde
3) Erhvervsmæssig afbrænding af halm på landbrugsejendomme
4) Erhvervsmæssig afbrænding af skovaffald
 
Generelle regler
Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes.

Brandmyndigheden kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand. I disse tilfælde er enhver afbrænding ikke tilladt.

Se de nærmere regler for afbrænding her:
 
Lejrbål/Havebål/Sankt Hans Bål
 
Erhvervsmæssig afbrænding af halm på landbrugsejendomme
 
Erhvervsmæssig afbrænding af skovaffald

Sagsbehandling
Sager om afbrænding af affald og affaldshåndtering i øvrigt behandles af Center for Teknik og Miljø. De kan kontaktes på e-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk

Ansøgning om tilladelse til afbrænding ud over det ovenfor nævnte behandles af brandmyndigheden, som kan kontaktes på e-mail.

Regelgrundlag
Reglerne for afbrænding findes i denne bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Del: