Vil du opføre en skorsten, pejs, fyringsanlæg, brændeovn eller kedel med tilhørende røgrør, skal du overholde en række bestemmelser, der er afhængige af, hvor du bor.

Enfamiliehuse, sommerhuse og kolonihavehuse

Du skal ikke søge kommunen om tilladelse, hvis du vil opsætte en ny brændeovn eller pejs med tilhørende skorsten, men du skal altid anmelde opførelsen til skorstensfejeren. Der kan dog også være områder hvor lokalplanen siger at der ikke må installeres brændeovn.

Vær opmærksom på, at skorstene ikke må opføres tættere end 2,5 meter fra skel. Du må gerne selv sætte skorstenen op, men skorstensfejeren skal godkende skorstenen, inden du bruger den.

Etageejendomme

Hvis du ønsker at installere en brændeovn, pejs og kedel med tilhørende skorsten i en etageejendom, skal du anmelde det til kommunen, inden installationerne udføres. Anmeldelsen skal indsendes af ejer, eller ejer skal underskrive en fuldmagt, som du skal sende med anmeldelsen.

Er din lejlighed over 150 kvadratmeter, skal du søge om byggetilladelse og efterfølgende om tilladelse til at bruge din brændeovn.

Ud over anmeldelsen eller ansøgningen skal kommunen have:
1.Lejlighedsplan med angivelse af placering og tilslutning til eksisterende eller ny skorsten
2.Oplysning om fabrikat og model
3.Oplysning om, hvorvidt der til samme skorsten er tilsluttet andre ildsteder. Typen skal oplyses (brændeovn, kombiovn)
4.Fuldmagt fra ejendommens ejer eller administrator, ejerforening eller andelsboligforening.

Du skal anmelde installationen til en autoriseret skorstensfejermester.

Prøvningsattest

Det er et krav, at en nyinstalleret brændeovn - hvad enten den er ny eller brugt - skal være afprøvet på et laboratorium for at se, om den lever op til grænseværdierne for blandt andet partikelforurening. Overholder brændeovnen grænseværdierne, udsteder laboratoriet en prøvningsattest, som skorstensfejeren skal underskrive, når han godkender installationen.

Når du køber en brændeovn eller lignende, skal du sikre dig, at der følger en prøvningsattest med som dokumenterer, at bygningsreglementets krav er opfyldt.

Du skal opbevare prøvningsattesten, så længe brændeovnen er tilsluttet, og ved eventuelt videresalg skal attesten følge med.

Røggener

Hvis omgivelserne generes af røg fra din skorsten, kan kommunen kræve den ændret, så generne ophører. Kommunen kan nedlægge fyringsforbud ved gentagne overtrædelser.

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Når installationen er færdig og synet af skorstensfejermesteren, skal du meddele det til BBR. Afmelding skal også ske til BBR og til skorstensfejeren.
•Fritstående skorsten kræver altid tilladelse.
•Lokalplanerne kan regulere bestemmelserne om skorsten.

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12