Du må ikke etablere et jordvarmeanlæg uden at have indhentet tilladelse fra Egedal Kommune.

Egedal Kommune skal give tilladelse til anlægget, da der blandt andet skal tages hensyn til placeringen af anlægget i forholdt til natur- og grundvandsforhold på lokaliteten, afstand til vandforsyningsboringer, fredninger i området mm.

Sådan søger du om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Du kan ansøge om tilladelse til etablering af dit jordvarmeanlæg via Byg og Miljø (BOM) øverst på denne side eller ved at indsende et ansøgningsskema til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune. Skemaet finder du nederst på siden.

Kommunens udgangspunkt for jordvarmeboringer er dog, at der ikke vil blive givet tilladelse til en jordvarmeboring, hvis det vurderes, at der er risiko for forurening af vores grundvandet. Hele Egedal Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, og der gøres en stor indsats for at beskytte det dybereliggende grundvand, således at det forsat udgør en drikkevandsressource.

En jordvarmeboring er typisk så dyb, at den gennemborer alle beskyttende lerlag over det dybereliggende grundvand. Det medfører en risiko for, at der dannes hurtige transportveje, hvor forurenet terrænnært grundvand kan trænge ned til det dybereliggende grundvand og dermed ødelægge en del af drikkevandsressourcen.

En konkret ansøgning efter jordvarmebekendtgørelsen vil selvfølgelig blive vurderet, og såfremt kommunen giver afslag, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En ansøgning om jordvarmeboring kræver også en ansøgning om VVM-vurdering.

Sådan færdigmelder du dit jordvarmeanlæg

Før du tager dit jordvarmeanlæg i brug, skal du sørge for, at anlægget er blevet tæthedsprøvet med rent vand. Du kan læse mere om reglerne for tæthedsprøvning i jordvarmebekendtgørelsen. Viser en tæthedsprøvning, at dit jordvarmeanlæg er klar til brug, skal du færdigmelde anlægget inden 14 dage efter den udførte tæthedsprøvning. Du færdigmelder anlægget ved at sende et færdigmeldeskema til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune. Skemaet finder du nederst på siden.

Når kommunen har modtaget og godkendt færdigmeldingen, registreres jordvarmeanlægget i BBR.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12