Du kan blive skrevet op til en bolig fra den boligsociale liste, hvis det vurderes, at der er problematikker, der gør, at du ikke selv kan skaffe dig en bolig, eller hvis sociale eller helbredsmæssige forhold gør, at du har behov for at bestemt type bolig.

Opskrivning på den boligsociale liste sker efter en individuel vurdering af hver enkelt ansøger. Der er altså ikke tale om et almindeligt ventelisteprincip, hvor man får et nummer på listen. Når en bolig bliver ledig, vurderes det, hvem der har det mest akutte behov for en bolig. Kommunen råder kun over et begrænset antal boliger, hvorfor du må forvente, at der er ventetid på at få anvist en bolig.

 • Kriterier for opskrivning på den boligsociale venteliste

  Følgende kriterier skal være opfyldt, for at du kan blive skrevet på den boligsociale liste:

  • Du skal have fast bopæl i kommunen (folkeregisteradresse) eller kommunen skal være handlekommune efter serviceloven
  • Du skal være ude af stand til at skaffe en bolig på egen hånd
  • Dit boligbehov skal være akut og permanent
  • Du skal være skrevet op i mindst to boligselskabet og skal kunne dokumentere dette

  Derudover skal du tilhøre en af følgende målgrupper:

  1. Borgere, som har fået et tilbud om midlertidig indkvartering og som dermed er omfattet af Servicelovens § 80 (husvild)
  2. Borgere, der efter endt ophold i et botilbud eller fængsel har behov for selvstændig bolig
  3. Borgere, der opholder sit på et krisecenter og af sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
  4. Hjemløse, der af sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemer
  5. Borgere, der skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud
  6. Børnefamilier, der er akut boligløse og af sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
  7. Unge under 25 år, der af tungtvejende sociale årsager ikke kan bo hos deres forældre og som har behov for støtte i egen bolig
  8. Borgere med helbredsmæssige problematikker, hvor flytning til en anden bolig afhjælper dette problem helt eller delvis
  9. Borgere med psykiske eller sociale problemer, som har behov for støtte, og hvor boligen er en del af en helhedsorienteret plan
  10. Borgere med hjemmeboende børn under 18 år, der grundet samlivsophør/skilsmisse må fraflytte nuværende bolig og som ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
  11. Pensionister, der i forbindelse med salg af ejerbolig i kommunen ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
  12. Hjemmeboende unge under 25 år med et lettere støttebehov, der ønsker at flytte hjemmefra
  13. Unge under 25 år, der har behov for at flytte hjemmefra

  Kriterierne for opskrivning på den boligsociale liste er godkendt af Byrådet den 28. oktober 2020.

 • Du er ikke i målgruppen hvis:
  • Din boligsituation er selvforskyldt – f.eks. hvis du selv har opsagt din bolig
  • Du har fået folkeregister i kommunen ved at tage ophold hos familien, venner eller bekendte
  • Du har fået folkeregister i kommunen, fordi du har indgået et midlertidigt lejemål
  • Du har tilmeldt dig ulovligt på en adresse
  • Du opholder dig på et krisecenter eller boligbud i kommunen, hvor kommunen ikke er handlekommune efter serviceloven
  • Du skal flytte fra nuværende bolig på baggrund af samlivsophør/skilsmisse
  • Du er flyttet i en bolig, hvor du allerede på indflytningstidspunktet vidste, var uegnet i forhold til størrelse, økonomi, helbred m.v.
  • Familiesammenføring
  • Du er gravid og ønsker en anden bolig
  • Du har en bolig, men ønsker en bolig, der bedre matcher dine behov, f.eks. en større bolig eller anden beliggenhed
 • Valg af boligplacering

  Du kan ikke selv vælge, hvor i kommunen du vil få et botilbud. Det betyder, at du kan få tilbudt en bolig i den anden ende af kommunen, end hvor du kommer fra. Kun i helt særlige tilfælde vil der blive tage hensyn til ønsker om en specifik boligplacering.

 • Det skal du gøre, inden du søger om hjælp fra kommunen

  Du skal selv være aktiv boligsøgende.

  Er du skrevet op i et boligselskab, skal du rette henvendelse dertil og forhøre dig om dine muligheder for at få anvist en bolig.

 • Sådan søger du om at blive skrevet op på den boligsociale liste

  Hvis du mener at opfylde kriterierne for opskrivning på den boligsociale liste, skal du henvendelse dig til kommunens borgerkoordinator på tlf.nr. 72 59 60 00 

  Hvis du allerede har kontakt med en sagsbehandler i Jobcenter og ydelse eller Social og handicap, skal du rette henvendelse til denne.

 • Klagemuligheder

  Et afslag på din ansøgning til opskrivning på den boligsociale liste er en administrativ afgørelse, skal du ikke klage over. I tilfælde af større ændringer i dine personlige forhold kan du bede om en genbehandling af din ansøgning.

 • Hvis din situation ændrer sig

  Hvis din situation ændrer sig, efter du er blevet skrevet på den boligsociale liste, og du ikke længere opfylder kriterierne for at stå på listen, vil du blive slettet fra listen og orienteret herom. Opskrivningen revurderes af den ansvarlige sagsbehandler hver sjette måned.

  Du er forpligtet til at henvende dig til sin sagsbehandler, hvis du selv har fundet en bolig, eller hvis din situation ændrer sig. Mens du står skrevet op på den boligsociale liste, skal du fortsat være aktivt boligsøgende.

 • Tilbud om varig bolig

  Når kommunen har et boligtilbud til dig, kontakter vi dig.

  Din sagsbehandler (ofte den de har skrevet dig på den boligsociale liste) får også besked om tilbuddet og kan hjælpe med råd og vejledning omkring boligstøtte, indskudslån m.v.

  Hvis du ønske at tage imod boligtilbuddet, skal du give besked tilbage indenfor fem arbejdsdage. Kommunen giver boligselskabet besked, og de kontakter dig angående de praktiske detaljer omkring lejekontrakt, indflytning m.v. Såfremt du siger ja til botilbuddet, så har du samme vilkår og forpligtelser som de øvrige lejere i boligselskabet.

  Du skal være opmærksom på, at du bliver slettet fra den boligsociale liste, hvis du afslår et rimeligt tilbud om varig bolig.

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000