Frederikssund Kommune og Egedal Kommune har sammen nedsat et fælles huslejenævn. Huslejeklagenævnet behandler sager vedrørende:

Hvilket klager behandler nævnet

 • Uenighed om lejeforhøjelser
 • Varsling af lejeforhøjelser
 • Vilkår i lejekontrakten
 • Vand og varmeregnskab, a´conto betaling
 • Installation af vandmålere
 • Antennebidrag
 • Vedligeholdelse
 • Lejers ret til at lave forbedringer
 • Husorden
 • Opsigelse
 • Fraflytning, og modregning i depositum

Koster det noget at klage

Henvendelsen skal ske skriftligt, og du skal oplyse hvad klagen drejer sig om. Du skal vedlægge kopi af lejekontrakten og et administrationsgebyr på 306 kroner. (2017) Gebyret tilbagebetales ikke.

Huslejenævnets afgørelse og er ikke en dom, og kan ikke gennemtvinges. Er der tilfælde hvor en part ikke rette sig efter afgørelsen, kan det være nødvendigt, at indbringe sagen for Boligretten.

Begge parter kan anke afgørelsen for Boligretten. Indbringes afgørelsen skal dette dog ske inden for fire uger efter nævnets afgørelse er meddelt parterne.

Hvor skal du henvende dig

Hvis du ønsker at indbringe din sag for huslejenævnet skal det ske til :

Frederikssund Kommune
Huslejenævnet
Torvet 2
3600 Frederikssund

Nævnets sekretær kan kontaktes på telefonnummer 4735 1000

Nævnet består af:
Christina Vastrup, Formand
Erik Jacobsen, lejernes LO, lejernes repræsentant
Lotte Engel, Frederikssund Grundejerforening, udlejernes repræsentant.

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag-torsdag 8-19

Fredag 8-15