En udlagt privat fællesvej eller en strækning heraf må ikke anlægges eller tages i brug som privat fællesvej, før vejudlægget er godkendt af kommunen og kommunen har godkendt detailprojekt for vejanlægget, herunder længde- og tværprofil, befæstelse og afvanding m.v.

Inden der anlægges vej i forbindelse med et byggemodningsprojekt, skal Egedal Kommune derfor godkende vejudlæg og detailprojektet for vejanlægget. Læs her hvordan du får et vejprojekt godkendt.

Sagsgang

 1. Ansøgning og tegningsmateriale (i 3 eksemplarer) skal sendes med almindelig post til Egedal Kommune, Klima, natur og miljø, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke og pr. e-mail til teknik-miljo@egekom.dk.
 2. Ansøgeren modtager en kvitteringsskrivelse med oplysning om sagsnummer og forventet sagsbehandlingstid.
 3. Klima, natur og miljø indhenter de nødvendige godkendelser som specifikt vedrører godkendelse af vejprojektet herunder også godkendelse og udtalelse fra Nordsjællands Politi og eventuelle andre afdelinger i kommunen – herunder eksempelvis udledningstilladelse.
 4. Ansøger vil modtage en samlet godkendelse af vejprojektet forudsat kommunen kan godkende projektet.
 • Ansøgningens indhold

  ​​​Vi har behov for følgende materiale for at tage stilling til ansøgningen:

  • Det samlede projekt med skitser, situationsplan, oversigtstegninger, illustrationer mv.
  • Det nye projekt tegnet over eksisterende grundkort <målestok 1:500>.
  • Redegørelse for projektets forventede påvirkning af fremkommelighed og trafiksikkerhed på kommunevejen, herunder trafiktal, uheld mv.
  • Relevante planmæssige forhold, herunder kommuneplan og lokalplaner.
  • Plan for udmatrikulering af vejareal og ejerforhold.
  • Forventet tidsplan - herunder tidsgab mellem udlægning af GAB og slidlag.
  • LER-udtræk for området
  • Godkendelse af regnvandshåndtering – dokumentation fra Novafos

  Nedenfor er indsat punkter, som kommunen finder potentielt væsentlige for vores vurdering af projektet. Såfremt ansøger finder, at enkelte punkter er unødvendige eller irrelevante ift. den konkrete ansøgning beder vi ansøger kommentere på, hvorfor nedenstående ikke er relevant for projektet.

  • Vi lægger vægt på, at projektet overholder gældende vejregler, hvorfor følgende skal indgå i projektet:
  1. Hjørneafskæringer, skråningsanlæg og anlæg i øvrigt, som er en del af vejanlægget. Der skal redegøres for at vejudlægget overholder krav i lokalplanen.
  2. Længdeprofiler med angivelse i form af tekst på max. længdefald, vertikale radier og hvilestrækninger ved tilslutninger af adgange
  3. Tværprofiler med angivelse af tværfald som tekst på tegningerne.
  4. Det maximale længdefald og resulterende fald på vejanlægget skal angives og sættes i relation til vejreglerne
  5. Situationsplan/vejplan med angivelse af vejafvanding (riste og fald/kotekurver)
  6. Situationsplan med angivelse af horisontale radier
  7. Situationsplan med angivelse af oversigtsarealer og terrænkurver, og redegørelse for at der fremskaffes den nødvendige oversigt for adgange til den dimensionerede hastighed på vejen. Såfremt oversigtsarealer falder udenfor vejareal, kan I forvente krav til at oversigten sikres ved servitutter.
  8. Situationsplan med angivelse af stopsigt og mødesigt.
  9. Vejafvanding – godkendt vejvandshåndtering – dokumentation fra Novafos
  10. Ved adgange fremsendes situationsplan med kørekurver for dimensionerende køretøj ved adgang til boligveje, og såfremt kommunen vurderer det for at kontrollere manøvre på boligveje
  11. Skilte- og afmærkningsplan
  12. Belægningsplan med angivelse af hvor der anvendes kørebanebelægninger i adgange
  13. Redegørelse for at lokalplanens krav til P-pladser er overholdt
  14. Redegørelse for placering af affaldsløsning
  • at projektet udføres i henhold til typetegninger, se link, Vejdirektoratets erfaringskatalog, se link, Vejdirektoratets data- og tegningsstandard, se link, og at bygherren er opmærksom på, at vi også skal modtage 3D data, som overholder Vejdirektoratets standard, se link.
  • at projektet udarbejdes på baggrund af Vejdirektoratets SAB paradigmer, eller udføres i en kvalitet, der svarer til det, der er beskrevet i Vejdirektoratets SAB paradigmer.
  • at projektet omfatter ledningsplaner og ledningsprotokoller for vejen. Ledningsplanen skal som minimum indeholde eksisterende forhold og eksisterende ledningsanlæg. Ledningsprotokollerne skal indeholde både eksisterende og eventuelle nye ledninger. Protokollerne skal som minimum indeholde følgende for hver enkelt ledning:
  • Beskrivelse af ledningstype,
   - Beskrivelse af eksisterende placering,
   - Beskrivelse af fremtidig placering,
   - Beskrivelse af eksisterende rettigheder, og
   - Beskrivelse af fremtidige rettigheder.
  • at projektet omfatter trafikafviklingsplaner,
  • at der for projektet udføres trafiksikkerhedsrevision trin 3 og at denne fremsendes til kommunen med ansøgers bemærkninger til revisionerne, og at Egedal Kommune som vejmyndighed godkender ansøgers beslutning,
  • at der for projektet udføres tilgængelighedsrevision trin 3,
  • at ændringer af skel og fremtidige vejbyggelinjer indarbejdes i projektet, idet det skal dokumenteres, at nødvendige arealer til projektets gennemførelse er anmærkningsfrit til rådighed,
  • at ansøger i forbindelse med projektering, udarbejder en oversigt over nødvendige myndighedsgodkendelser
  • at projektet er projekteret på et opmålt grundkort,
  • at der er indarbejdet alle adgange til både offentlig vej og de enkelte grunde – herunder bredde på adgangene,
  • at ansøger selv sørger for VVM-screening, såfremt det i visiteringen er vurderet nødvendigt.
  • Det bemærkes at, vej- og stibelysningsanlæg skal overdrages til kommunen.

  Såfremt der ønskes udført anlæg i det tilstødende offentlige vejareal, skal ansøgningen indeholde oplysninger om dette.

 • Anlæggets dimensionering

  Det bemærkes, at sættevogntog skal anvendes som dimensionsgivende køretøj – dvs. anlægget skal dimensioneres, så de inklusiv et arealtillæg på for- og baghjul, kan passere anlægget inden for kantlinjerne.

 • Inden anlæg
  • Der skal udarbejdes trafikafviklingsplaner i dialog med Klima, natur og miljø, således der foreligger en godkendt trafikafviklingsplan senest 30 dage før arbejdet starter i marken. Såfremt vejen er udmatrikuleret inden anlægget udføres indhentes særskilt grave- og rådighedstilladelse fra Egedal Kommune. Der ansøges digitalt via virk.dk, hvor godkendelsen af detailprojekt og trafikafviklingsplanerne vedhæftes eller angives ved sagsnummer. Hvis vejen ikke fremgår som vej i GIS, kan entreprenøren påbegynde anlægget af vejen, når der er modtaget en endelig afgørelse og godkendelse af vejanlægget.
  • Der skal leveres som udført materiale uden udgifter for Egedal Kommune.
 • Sådan sender du ansøgningen

  Vejprojektet skal sendes til Egedal Kommune i både papirformat og i digitalt format.
  Vejprojektet inkl. tegninger skal fremsendes i papirformat i 3 eksemplarer til Egedal Kommune, Klima, natur og miljø, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.
  Endvidere skal vejmyndighedsprojektet inkl. tegninger sendes digitalt i PDF og DXF format til teknik-miljo@egekom.dk.

  Bliver projektet ændret i godkendelsesfasen, skal nyt tegningsmateriale fremsendes i digitalform i PDF og DXF format og i papirform i 3 eksemplarer. Reviderede tegninger skal have løbende revisionsnummer.

 • Styring i anlægsfasen

  Egedal Kommune anbefaler, at bygherre hyrer professionel rådgiver til at projektere, planlægge, styre og følge tilsyn med anlægsarbejderne og at rådgiveren samtidig er kommunens kontaktperson på sagen.

  Egedal Kommune vil føre tilsyn med, at arbejdet sker som ansøgt, hvorfor Bygherre skal være tilgængelig ved de anmeldte tilsyn.

 • Fuldmagt

  Hvis ansøger er en anden end ejeren af området, skal ansøger vedlægge en fuldmagt fra ejeren. Er ejeren et selskab skal fuldmagten være underskrevet af de tegningsberettigede, og der skal vedlægges dokumentation for, at pågældende kan tegne selskabet.

 • Kvalitetssikringsmateriale

  Når arbejdet er færdiggjort sender Bygherre ”som udført” - tegninger i digitalform i DXF og PDF format til teknik-miljo@egekom.dk. Som udført” tegninger skal angives med nordpil, målestoksforhold, tydelig signaturforklaring, tegningsnummer jf. tegningsliste samt revisionsnummer. Koter skal angives i højdeplansystem DVR90. Koordinater skal angives i system UTM 32 N. Filnavne på digitale filer skal indeholde tegningsnummer, revisionsnummer og titel på tegningen fx ”Situationsplan”.

  Endvidere fremsender Bygherre til kommunen:

  • Drift og vedligeholdelsesplan for evt. LAR-anlæg, grønne anlæg mv.
  • Diverse KS-materiale herunder datablade på anlægselementer, modtagekontrol mv. skal være godkendt af kommunen, før vejen godkendes som anlagt jf. tilladelsen.
  • Attest fra aut. Elektriker på, at vej- og stibelysningsanlæg er udført efter gældende regler.

  Bygherre registrerer ligeledes anlagte ledninger i LER på link .

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12