Egedal Kommune modtager mange henvendelser fra borgere, der ønsker ændring af hastigheden på en bestemt vej eller strækning, eller ønsker opsætning af bump, skiltning mv. på vejen. Nedenfor kan I læse mere om mulighederne for færdselsregulerende foranstaltninger på henholdsvis offentlige og private fællesveje.

Spørgsmål og svar
 • Hvordan finder jeg ud af, om en vej er privat fællesvej eller offentlig vej?

  Er du i tvivl om din vej er kommunal eller privat, kan du slå din vej op på Egedalskortet og få svar, ved at klikke på laget "Veje og stier" under menupunktet "Veje og trafik".

 • Hvad er de generelle hastighedsgrænser?

  Udgangspunktet for generelle hastighedsgrænser i færdselsloven er 50 km i timen i tættere bebygget område og 80 km i timen uden for tættere bebygget område. Derudover fremgår mulighederne for højere og lavere grænser af bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser.

  Der vil altid være nogle, der ikke overholder hastighedsgrænsen og Egedal Kommunes udgangspunkt er således, at vi ikke ønsker at ændre på hastigheder og vejforløb udelukkende for at hindre de få og dermed give unødvendige gener til de mange.

 • Hvordan ansøger jeg om tilladelse til bump og andre fartdæmpende tiltag på private fællesveje?

  Hvis du ønsker færdselsregulerende foranstaltninger på en privat fællesvej kræver det kommunens, politiets og vejejers godkendelse. Kommunen og politiet skal behandle ansøgningen efter privatvejslovens § 57. Om en tilladelse kan udnyttes er et privatretligt spørgsmål mellem ansøger og vejejer.

  Nedenfor er en procedure du skal følge, såfremt du ønsker at ansøge om færdselsregulerende foranstaltninger på en privat fællesvej.

  1. Undersøg ønsker med vejens ejer

  Det kræver vejejers tilladelse at foretage ændringer på vejen. Du skal derfor sikre dig, at vejejer vil acceptere den potentielle ændring inden du ansøger kommunen.

  1. Skriv en kort ansøgning

  Beskriv de ændringer, I ønsker. Skriv også, hvorfor I ønsker dem.

  1. Lav en målfast situationstegning

  Tegningen skal både vise eksisterende forhold og ansøgte ændringer. Husk desuden at markere:

  • bump
  • afmærkning (skilte, hajtænder, gule felter m.v.)
  • adgange (indkørsler) til ejendomme
  • dæksler og brønde i vej og fortov
  1. Send ansøgningen til Trafik og Miljø

  Send ansøgningen til vejgruppen@egekom.dk.

   

  Når kommunen har vurderet sagen bliver der truffet en afgørelse efter privatvejslovens § 57. Kommunen indhenter politiets samtykke såfremt det er relevant i sagen. Medmindre kommunen imødekommer din ansøgning fuldt ud vil du modtage et udkast, som du kan kommentere på, inden kommunen træffer en endelig afgørelse.

 • Hvordan vurderer kommunen, om der skal ske en ændring af hastigheden eller opsættes hastighedsdæmpende foranstaltninger på en kommunevej?

  Egedal Kommune vurderer løbende vejene i kommunen og foretager i den forbindelse også hastighedsmålinger. Hastighedsmålingerne foretages over 1-2 uger og viser både den gennemsnitlige hastighed, men også hvor mange, der kører over hastighedsgrænsen. På baggrund af disse målinger vurderes det, om der er behov for hastighedsnedsættelse eller andre færdselsregulerende foranstaltninger (bump, chikaner mv). Hvis det vurderes, at der er behov for ændringer skal politiet give samtykke til ændringen. Uden politiets samtykke kan kommunen ikke ændre forholdene på vejen.

 • Hvordan får jeg kommunen til at foretage en analyse af en kommunevej?

  Du er velkommen til at skrive til Egedal Kommunes vejafdeling på vejgruppen@egekom.dk med dine ønsker. Vi vil herefter enten tage konkret stilling til dine ønsker eller inddrage dine bemærkninger i den fremtidige analyse af vejen.

  Medmindre en strækning er særligt uheldsplaget vil en anmodning om analyse af en vejstrækning ikke blive prioriteret i rækkefølgen.

 • Kan jeg få politiet til at foretage en hastighedsmåling?

  På politiets hjemmeside kan du anmode politiet om at foretage en hastighedsmåling - link.

   

 • Kan jeg selv foretage en hastighedsmåling af en kommunevejsstrækning?

  Hvis du ikke kan afvente kommunens fremtidige hastighedsmåling og gerne vil foretage en måling gennem et privat analysefirma, så kræver opsætningen af måleudstyr vejmyndighedens tilladelse efter vejloven. Se under ”Brug af vejene”.

Del: