• Sådan skriver du dit barn op

  Hvis du vil skrive dit barn op til dagtilbud, bruger du linket på siden til Digital Pladsanvisning.

  Har du brug for hjælp eller vejledning, kan du se video om hvordan du bruger Digital Pladsanvisning eller kontakte Pladsanvisningen på mail eller telefon 7259 6000.

  Hvornår

  Du kan skrive jeres barn op til en plads i dagtilbud, når det er født.

  Anciennitet

  Hvis du skriver dit barn op inden for den første måned efter fødslen er anciennitetsdatoen barnets fødselsdato. I de tilfælde, hvor barnet bliver skrevet op senere, får barnet anciennitet fra opskrivningsdatoen.

  Prioritering

  Du har mulighed for at ønske plads i tre dagtilbud i prioriteret rækkefølge. Du kan vælge mellem kommunale og selvejende dagtilbud og dagpleje.

  Du kan læse mere om de enkelte dagtilbud her.

 • Hvordan melder jeg mit barn ud?

  Du skal udmelde dit barn via den Digitale Pladsanvisning, du finder linket på siden.

  I Egedal Kommune er udmeldelsesvarsel - løbende måned plus en måned. 

  Der gælder samme frister for udmeldelse, hvad enten det drejer sig om daginstitution, dagpleje, SFO eller klub.    

  Udmeldelse for børn som skal begynde i privatskole

  Skal dit barn i privatskole, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for udmeldelsen af dagtilbud.

 • Skal I flytte til Egedal Kommune?

  Her kan du her læse hvad der er vigtigt at vide, hvis du flytter til Egedal Kommune, og har børn der skal i dagtilbud.

  Du kan skrive dit barn op, selvom du endnu ikke er flyttet til Egedal Kommune, det gør du via linket på siden til Digital Pladsanvisning.

  Egedal Kommune har pladsgaranti. Dit barn får en garantidato, når du skriver dit barn op til dagtilbud. Garantidatoen ligger tre måneder efter opskrivningsdatoen.

  Hvis jeres barn har brug for plads senere end tre måneder efter opskrivning, bliver denne dato automatisk din garantidato.

  Ønsker I en plads til jeres barn tidligere end 3 måneder fra opskrivningsdatoen, forsøger vi så vidt det er muligt at imødekomme jeres ønske.

  Egedal Kommune benytter ikke den anciennitet, barnet har fra en anden kommune. Anciennitetsdatoen bliver opskrivningsdatoen.

  Husk at udmelde dit barn til tiden i den kommune I flytter fra - ellers er barnet indmeldt to steder, som i betaler for. Det er muligt at være indmeldt to steder i en overlappende måned i forbindelse med flytning.

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Pladsanvisningen.

 • Skal I flytte væk fra kommunen?

  Hvis I flytter fra Egedal Kommune til en anden kommune,  skal du selv melde dit barn ud af institution, SFO eller Klub.
  Du kan udmelde dit barn via selvbetjeningsløsningen Digitale Pladsanvisning. Udmeldelsesvarsel er løbende måned plus en måned. 

  Hvis du ønsker, at dit barn fortsætter i sin institution, SFO eller klub Egedal Kommune efter flytningen, er der frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen.
  Du kan læse mere om denne mulighed under fanen "kan mit barn have institutionsplads i anden kommune", eller kontakte pladsanvisningen for mere information.  

 • Kan mit barn have institutionsplads i en anden kommune?

  Flytter du fra kommunen, kan dit barn fortsat beholde sin Klub-, SFO- eller dagtilbudsplads i Egedal Kommune.    

  Det vil være den kommune I flytter til, som derefter opkræver forældrebetalingen. 

  Forældrebetalingen vil ikke være den samme, som du hidtil har betalt for dit barns dagtilbud i Egedal Kommune og heller ikke det samme, som det koster at have et dagtilbud i tilflytningskommunen.   

  Tilflytningskommunen kan oplyse dig, hvad det vil koste at bevare pladsen i Egedal.  

  Vælger du senere at tage imod et dagtilbud, SFO eller klub i din nye kommune, skal du huske at udmelde dit barn af Klub, SFO eller dagtilbud i Egedal Kommune efter de gældende udmeldelsesregler.  

  Ønsker du dagtilbud, klub eller SFO til dit barn i Egedal Kommune, selvom du bor i anden kommune, kan dit barn kommer på venteliste til et dagtilbud i Egedal Kommune efter samme regler som de børn, der bor i kommunen.   

 • Lukkedage

  Lukkedage i daginstitutioner.

  Grundlovsdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).
  Juleaftensdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).

  Derudover har vi lukkedage, hvor der er alternativ pasning, hvis man har behov for det. Disse dage er: 

  Fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
  Dagene mellem jul og nytår inklusiv den 31. december.

 • Deltidsplads - ved barsels- og forældreorlov

  Forældre, hvor en eller begge forældre holder barselsorlov, kan få en deltidsplads:

  • 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart, mod en reduceret egenbetaling

  Orlov i én sammenhængende periode

  Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn.

  • Hvis I holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.

  • Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller I selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal I betale fuld pris.

  Vi har brug for dokumentation

  I skal dokumentere, at I afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor I ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

  Dokumentationen kan fx bestå af kopi af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign.

 • Kombinationstilbud

  Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

  Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv.

  Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav:

  • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Kommunen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget er et andet end dansk, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
  • Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
  • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.

  • Kommunen skal godkende den pasningsaftale, som indgås mellem dig/jer og den fleksible passer. Kommunen skal ligeledes godkende de økonomiske forhold, som er en del af pasningsaftalen.

   

  Hvem kan benytte sig af kombinationstilbuddet

  Det er alene du/jer med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettigede til at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning

  • Er du enlig forsørger har du ret til et kombinationstilbud, hvis du kan dokumentere dit behov.

  • Hvis I er samlevende skal I begge dokumentere, at I har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

  • Din/jeres dokumentation for pasningsbehovet kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen. Hvis du/I har børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8, er du/I ikke berettigede til et kombinationstilbud.

  Forholdet mellem dagtilbud og fleksibel pasning

  Kommunen fastlægger hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Fastlæggelsen sker ud fra din/jeres ansøgning og dokumenterede behov, men også ud fra barnets mulighed for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet, samt dagtilbuddets mulighed for at tilbyde en god ramme for barnet.

  • Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.

  • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen
 • Pasningsgaranti
  Egedal Kommune har pasningsgaranti i henhold til dagtilbudslovens § 23.

  Alle børn er sikret en plads i dagtilbud, fra de er 26 uger gamle, og indtil de skal starte i skole.

  Hvis I som forældre ønsker en plads i direkte forlængelse af, at barnet er fyldt 26 uger, har kommunalbestyrelsen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. I som forældrene kan derfor være sikre på at få en plads til jeres barn, når barnet er 30 uger. Det er dog en forudsætning, at barnet er skrevet op på ventelisten senest 3 måneder efter fødslen.

  Pasningsgarantien er opfyldt, når barnet har fået tilbudt en plads i et alderssvarende dagtilbud. Garantien gælder en alderssvarende dagtilbudsplads i hele kommunen og ikke en plads i et bestemt dagtilbud, som forældrene eventuelt ønsker.

 • Behovsdato

  Ved ansøgning om plads i dagtilbud, skal I som forældre angive en behovsdato. Behovsdatoen er den dato, hvor I har behov for at få jeres barn passet. Indmeldelsesdato vil dog som udgangspunkt være den 1. eller 16. i måneden.

  Du kan ændre behovsdatoen for din opskrivning, dog kan du tidligst få en garantidato når du skriver op, via den digitale pladsanvisning, 3 måneder fra din opskrivning. Herefter flytter Pladsanvisningen garantidatoen til den senere eller tidligere behovsdato.

 • Garantiplads

  Når I skriver jeres barn op til en dagtilbudsplads, får I en garantidato 3 måneder fra opskrivningstidspunktet. Såfremt behovsdatoen er senere end de 3 måneder, vil garantidatoen være den samme som behovsdatoen.

  Garantidatoen er den dato, hvor I kan være sikre på, at jeres barn har fået tilbudt en plads i et dagtilbud. Pladsanvisningen vil så vidt muligt tilbyde plads i et dagtilbud, som I har ønsket.

  Såfremt I ikke kan få opfyldt et af jeres ønsker, vil I få tilbudt en plads i et andet ledigt dagtilbud i Egedal Kommune. Hvis I vælger at sige nej tak til den tilbudte plads, mister I jeres garantidato, da Egedal Kommune har opfyldt pasningsgarantien ved at tilbyde en plads til garantidatoen.

  Når der bliver en ledig plads i en af de ønskede institutioner, vil I blive tilbudt denne plads. 

Nyheder
Børn til ferniseringen
Nyhed

Klubbørn laver kunstværker om fællesskab

En særlig indsats har været i gang for at styrke fællesskaberne hos børn og unge på skoler og i klubber efter flere corona-nedlukninger. Det har klubb…

Normeringer 2021
Nyhed

Egedals normeringer er nu bedre end regeringens lovkrav

Da DR for nylig lavede et indslag om, hvilke kommuner der allerede lever op til regerings krav om minimumsnormeringer, glemte DR at kontakte Egedal. P…

Christine Brochdorf
Nyhed

Invitation til borgere med handicap og deres pårørende

Kære borger med handicap, forældre til børn med handicap samt pårørende til handicappede i Egedal Kommune.

Idéforslag Visualisering Beskåret Multihus Søhøjskolen Teamet Juul & Nielsen 29 Juni 2021
Nyhed

Nyt multihus på Søhøjskolen binder skole og fritid sammen

Vi renoverer Egedal Kommunes skoler fra 2020-2028, så eleverne får moderne og motiverende rammer at lære, trives og udvikle sig i. Vi udvikler skolern…

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12