• Priser 2023 og 2024

  Priserne gældende pr. 1. januar til 31. december 2024.

   

  Forældrebetalingen for daginstitutioner, SFO og klub er fordelt over 12 måneder.
  Pasningstype

  Pris 

  Dagpleje med mad 3717 kr.
  Daginstitution 0 - 3 år uden frokost 3268 kr.
  Daginstitution 0 - 3 år med frokost  3923 kr.
  Daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart uden frokost  1944 kr.
  Daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart med frokost 2602 kr.
  Mini SFO 2067 kr.
  SFO  (0. til 3. klasse)  2067 kr.
   Fritidsklub/SFO 2 (4. til 7. klasse)  468 kr.
  Ungdomsklub Gratis tilbud
  Frokostordning i daginstitutioner 658 kr.

   

  Deltidspladser (kun muligt i forbindelse med barsels- og forældreorlov)
  Pasningstype Pris 
  Deltid dagpleje med mad  2424 kr.
  Deltid daginstitution - 0 til 3 år uden frokost 2041  kr.
  Deltid daginstitution - 0 til 3 år med frokost 2699 kr.
  Deltid daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart uden frokost 1255  kr.
  Deltid daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart med frokost  1913 kr.

   

  Priserne gældende pr. 1. januar til 31. december 2023.

   

  Forældrebetalingen for daginstitutioner, SFO og klub er fordelt over 12 måneder.
  Pasningstype

  Pris 

  Dagpleje med mad 3638 kr.
  Daginstitution 0 - 2 år og 10 mdr. uden frokost 3192 kr.
  Daginstitution 0 - 2 år og 10 mdr. med frokost  3819 kr.
  Daginstitution 2 år og 11 mdr. til skolestart uden frokost  1881 kr.
  Daginstitution 2 år og 11 mdr. til skolestart med frokost 2508 kr.
  Mini SFO 1987 kr.
  SFO  (0. til 3. klasse)  1987 kr.
   Fritidsklub/SFO 2 (4. til 7. klasse)  450 kr.
  Ungdomsklub Gratis tilbud
  Frokostordning i daginstitutioner 627 kr.

   

  Deltidspladser (kun muligt i forbindelse med barsels- og forældreorlov)
  Pasningstype Pris 
  Deltid dagpleje med mad  2376 kr.
  Deltid daginstitution - 0 til 2 år 10 mdr. uden frokost 2000  kr.
  Deltid daginstitution - 0 til 2 år 10 mdr. med frokost 2627 kr.
  Deltid daginstitution 2 år og 11 mdr. til skolestart uden frokost 1220  kr.
  Deltid daginstitution 2 år og 11 mdr. til skolestart med frokost  1847 kr.

   

   

  Om betaling

  Vær opmærksom på, at opkrævningen bliver sendt digitalt til din e-boks, eller som elektronisk indbetalingskort i din netbank.

  Ændret aldersgrænse for start i børnehave

  Byrådet har besluttet at ændre aldersgrænsen for hvornår et vuggestuebarn bliver børnehavebarn. Fra den 1. januar 2024 vil der derfor være vuggestuenormering til og med den måned, hvor barnet fylder tre år. Du kan læse mere om den ændrede alder for start i børnehave her.

   

 • Søskendetilskud

  Har du flere børn i daginstitution, dagpleje og SFO, skal du betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser. Private SFOér  er ikke med i søskendetilskudsordningen, og det samme gælder hvis du får tilskud til pasning af dit eget barn.

  Det er ikke muligt at få søskendetilskud til børn som går i klub.

   

 • Prisen for dit barns plads i en anden kommune

  Hvis du vælger, at dit barn skal gå i en institution, dagpleje, SFO eller klub i en anden kommune end Egedal, kontakter du selv den kommune, hvor dit barn skal gå i institution, og beder dem give besked til Egedal Kommune, omkring dit barns indmeldelse.

  Vi skal i Egedal Kommune opkræve forældrebetalingen for dit barns institutionsplads i en anden kommune, så længe du har adresse i kommunen.

  Hvad skal jeg betale? og hvordan bliver det beregnet?

  Der er særligt gældende regler, omkring udregningen af prisen/forældrebetalingen, når dit barn går i dagpleje, institution, SFO eller klub i anden kommune.

  Beregningen for plads i dagtilbud og klub

  Ved brug af dagtilbud i andre kommuner skal du selv betale forskellen mellem Egedal kommunes tilskud for aldersgruppen og bruttodriftsudgiften for den aktuelle plads, fratrukket evt. fripladstilskud og søskendetilskud. Derfor kan din forældrebetaling være højere end den normale takst i institutionskommunen.

  Beregningen for plads i SFO og SFO2

  Du bliver opkrævet den dyreste pris (prisen i den kommune, der har den dyreste forældrebetaling).

  Eventuelt søskendetilskud gives efter den laveste pris fra enten bopælskommunen eller skolekommunen.

  Søskendetilskud og økonomisk friplads 

  Du kan få søskendetilskud og økonomisk friplads. Du kan maksimalt få et tilskud, som svarer til de priser du betaler for et dagtilbud, klub eller SFO i Egedal Kommune.

  Pladsanvisningen, kan oplyse dig om den nøjagtige pris du skal betale.

  Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på telefon for yderligere informationer. 

 • Økonomisk friplads

  Kan jeg ansøge om friplads til mit barn?

  Du kan søge økonomisk friplads, hvis husstandens samlede indtægter er under: 601.200 kr. årligt (2023). Du kan læse mere om fripladsskalaen 2023 på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside.

  Du kan i 2024 søge økonomisk friplads, hvis husstandens samlede indtægter er under: 622.200 kr. årligt (2024). Du kan læse mere om fripladsskalaen 2024 på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside.

  Med husstanden menes forældre, hvis barnet bor på samme adresse som begge forældre. Hvis barnet bor hos den ene forælder, er det denne forælders indtægt samt eventuelt ny ægtefælle eller samlevers indtægt, der afgør hvor meget i kan få i økonomisk friplads. Hvis barnet selv har en indtægt tæller det ikke med i beregningen.

  Man kan ikke få økonomisk friplads hvis barnet går i en privat SFO. 

  Skal jeg søge om friplads til søskendebørn?

  Hvis man har et barn i institution og får økonomisk friplads til dette barn, skal man  IKKE søge på ny hvis en søskende bliver indmeldt i institution, dagpleje, SFO eller klub.  


  Vær opmærksom på dette

  Ved ændring i de familiemæssige eller økonomiske forhold, skal du af hensyn til eventuel regulering af bevillingen give besked om dette til Pladsanvisningen. 

  Ved ændring i daginstitutionstaksten, bliver den beregnede fripladsbevilling automatisk ændret på indbetalingskortet.  

  For førstegangs ansøgere, som er berettiget til økonomisk friplads, vil bevillingen gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.  

   

  Hvornår kan jeg søge om friplads? 

  Når dit barn er indmeldt i et kommunalt pasningstilbud eller en privat institution, har du mulighed for at søge om friplads.

  Din friplads vil gælde fra den 1. i måneden efter vi modtager din ansøgning. 

  Du kan ikke søge om friplads tilbage i tiden. 

  Du skal altid søge om friplads i den kommune, du bor i.

  Hvis du har mere end et barn under 18 år boende i din husstand, når du søger om friplads, vil du automatisk få fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn udover det første.

  Hvis der kommer flere børn til din husstand i løbet af året, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk friplads på Digital Pladsanvisning. Det bliver ikke reguleret automatisk.

  Mit barn skifter pasning, skal jeg søge om friplads igen?

  Hvis dit barn skifter fra en pasningstype til en anden, skal du ikke søge om friplads igen.

  Du skal kun lave en ny ansøgning, når din indkomst ændrer sig, eller hvis der er ændringer i dine familieforhold. 

  Når du har givet besked om ændringer i din indkomst eller ændringer i dine familieforhold, vil din friplads blive ændret fra den 1. måneden efter ansøgning, og du vil få tilsendt en ny bevilling.

  Vi forbeholder os retten til at efterregulere din friplads med tilbagevirkende kraft, hvis du er blevet samlevende, og du ikke har givet os besked om det.

  Det er ikke tilstrækkeligt, at du giver besked om ændringer i økonomien eller husstanden til andre instanser i Egedal Kommune eller til SKAT.

  Hvad er min husstandsindkomst?

  Din husstandsindkomst udgør al skattepligtig indkomst.

  Hvor meget er jeg berettiget til i friplads?

  Hvis du er enlig

  Bor du alene med et eller flere børn, og er du eneforsørger, så trækker vi 70.089 (2024) kr. fra din husstands samlede indkomst, inden vi beregner dit tilskud. Det betyder, at dit tilskud vil blive højere. Derudover trækker vi 7.000 kr. yderligere fra, for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første barn.

  For at få tilskud som enlig skal du aktivt søge om friplads. 

  Er du gift, skal du søge friplads med din ægtefælle, også selvom at I ikke bor sammen. Her vil du ikke være berettiget til enlig fradrag.

  Feriepenge

  Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de er udbetalt. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april måned.

  Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt. 

  Hvis du er samlevende

  Hvis et barn kun bor sammen med den ene forælder og denne er gift eller samlevende, beregner vi tilskud til fripladsen ud fra husstandens samlede indkomst.

  Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre, beregner vi tilskuddet ud fra den samlede husstandsindkomsten hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

  Hvis du bliver gift eller bliver samlevende, skal Pladsanvisning og Elevadministration have besked med det samme. Det er ikke nok at Udbetaling Danmark eller andre i kommunen ved det. Hvis du ikke giver os besked, vil der på et senere tidspunkt blive lavet en regulering af din friplads. 

   

  I forbindelse med udbetaling af indefrosne feriepenge sker der ikke ændring i beregningen af indkomstgrundlag til økonomisk friplads, hverken i genberegning eller årlig efterregulering

 • Forældrebetaling

  Forældrebetaling for dagtilbud bliver hvert år fastsat og godkendt af Byrådet. Priserne for plads i dagtilbud, SFO og klub kan du se her på  Egedal Kommunes hjemmeside.

  Betalingen bliver opkrævet månedsvis forud. Der bliver opkrævet gebyr ved for sen betaling.

  Taksterne for dagtilbud afhænger af barnets alder og af det dagtilbud, som barnet går i.
  Forældre betaler vuggestue- og dagplejetakst til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år. Forældrene skal betale børnehavetakst fra og med den måned, hvor barnet fylder 3 år og 1 måned.

  Forældre med et barn i en aldersintegreret institution vil, uanset tidspunktet for overflytning mellem en vuggestueplads og en børnehaveplads, blive opkrævet den takst, der svarer til barnets alder.

 • Tilskud til privat pasning

  Forældrebetalingen udgør altid mindst 25 % af den samlede pris for privat pasning. Tilskud bliver derfor beregnet ud fra prisen på den private pasningsordning.

  Læs mere om kriterierne for, og hvordan du søger om tilskud til privat pasning her.

Priser og friplads

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000