Egedal Ungeindsats’ uddannelses- og karrierevejledning i 7. – 10. klasse skal sikre, at alle elever får forudsætninger til at foretage valg af uddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag. Desuden skal vi fokusere på de elever, der har brug for ekstra vejledning og en ekstra indsats fra både skolen og os for at kunne vælge og gennemføre uddannelse.

Vi organiserer og udfolder derfor vores vejledning ud fra fire omdrejningspunktet:

 • Kollektiv vejledning
 • Kollektive vejledningsaktiviteter
 • Fokuseret vejledning
 • Uddannelse og Job

Erhvervspraktik

Her kan du læse om aftalen om erhvervspraktik.

FAQ

Nedenfor kan du få svar på de mest stillede spørgsmål.

 • Hvad kan vi som lærere i udskolingen forvente af vores uddannelsesvejleder?

  Egedal Ungeindsats’ uddannelses- og karrierevejledning i 7. – 10. klasse skal sikre, at alle elever får forudsætninger til at foretage valg af uddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag. Desuden skal vi fokusere på de elever, der har brug for ekstra vejledning og en ekstra indsats fra både skolen og os for at kunne vælge og gennemføre uddannelse. Vi organiserer og udfolder derfor vores vejledning ud fra fire omdrejningspunkter: Kollektiv vejledning, kollektive vejledningsaktiviteter, fokuseret vejledning samt medvirken i og planlægning af uddannelse og Job. Din lokale uddannelsesvejleder vil ved skoleårets begyndelse udlevere et årshjul, så du som lærer får et overblik over den vejledningsfaglige del af skoleåret.

 • Hvad er Uddannelse og Job i Folkeskolen?

  Fra 0. til 9. klasse et obligatorisk emne i folkeskolen. Her får eleverne viden og færdigheder, der bl.a. gælder deres forudsætninger til valg, til arbejdsliv, job og uddannelse - og til at kunne tage afsæt i egne drømme, ønsker, mål og muligheder.

 • Hvad er uddannelsesparathedsvurdering (UPV)?

  Der foretages UPV 2 gange i 8.klasse, henholdsvis senest 1.12 og dernæst 1.5 og så igen senest 1.12 i 9.klasse. Det er et samspil mellem skole, hjem og uddannelsesvejleder. Der vurderes ud fra 3 kritererier: de faglige, de personlige og de sociale. Helt konkret dækker det faglige krav i 8.kl. over et snit på 4 såfremt eleven ønsker EUD, EUX, HF og et snit på 5 såfremt der ønskes STX; HHX eller HTX. I 9.klasse ændres kravet kun i forhold til EUD/EUX hvor eleven som minimum skal have 02 i snit i dansk og matematik karakterer.

 • Hvad er en uddannelsesplan?

  Teknisk set er uddannelsesplanen den ansøgning der benyttes/sendes via optagelse.dk. uddannelsesvejledere kan også benytte også portefolio og uddannelsesplaner vi har til rådighed vores interne system i den kollektive vejledning eller den individuelle, som en hjælp til bl.a. afklaring og målsætning.

 • Hvad er en skoleudtalelse og får alle det?

  Nej alle folkeskoleelever får ikke en skoleudtalelse med sig efter 9 eller 10 klasse. Det er et redskab hvor den afgivende Folkeskole har mulighed for at klæde den modtagende uddannelsesinstitution bedst muligt på til at modtage den unge. Det kan bl.a. i forbindelse med at den unge er vurderet ikke uddannelsesparat og en begrundelse herfor, hvis der er særlige hensyn der skal tages m.m.

 • Hvad er formålet med, at uddannelsesparathedsvurdere?

  At skolen og Egedal Ungeindsat har fokus på elever, der har brug for en ekstra indsats for at blive parate til ungdomsuddannelse. Men også at eleven og forældre har fokus på, hvad der skal udvikles, for at eleven bliver parat til en ungdomsuddannelse.

 • Hvad er kollektiv vejledning?

  Når vores uddannelsesvejledning foregår kollektivt i klassen, får eleverne bl.a.: information om ungdomsuddannelsernes indhold, krav og muligheder, information om og hjælp til, hvordan eleverne ansøger jeres ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet. Vores kollektive vejledning er også opgaver, øvelser og diskussioner om at vælge og om at blive parat til uddannelse, forberedelse af jeres besøg på uddannelser, fx før introduktionskurser (8. kl.), før Uddannelsesmessen og før brobygning (10. kl.), efterbehandling af jeres oplevelser i introduktionskurser, brobygning mv. fx om hvad oplevelserne giver til elevernes valg af uddannelse og job, øvelser og opgaver i at bruge hjemmesider om uddannelser og job, bl.a. ug.dk, enkeltvis og gruppevis opgaver til afklaring af elevernes interesser, ønsker, ressourcer og forestillinger om fremtidens uddannelser og job og en hel del mere…

 • Hvad betyder karrierelæring?

  Vi kan her tale om karrierekompetence – det er en livslang læringsproces der knytter sig til identitetsdannelse og almen dannelse.

 • Hvad er brobygning?

  Brobygning er besøg på forskellige ungdomsuddannelser, hvor eleverne deltager i undervisningen. De oplever hverdagen, miljøet, værkstederne, arbejdsformerne og de forskellige aktiviteter og krav, som uddannelsen indeholder. Så brobygning giver eleverne et praktisk indblik i uddannelserne; de bliver mere klar over, hvad de kan og vil. I 9. klasse er de i brobygning, hvis de ikke endnu er uddannelsesparat til ungdomsuddannelse eller hvis det vurderes at det ville hjælpe til afklarethed . Brobygning kan give viden og praktisk erfaring, som styrker forudsætningerne til uddannelse. Brobygningsforløbet varer fra 2 til 10 dage i de uddannelser, eleven er mest interesseret i. Dette aftales med skole og din uddannelsesvejleder. I 10. klasse skal alle elever i brobygning i mindst en uge.

 • Hvad er introkurser?

  I 8. klasse skal alle elever på introduktionskurser, hvor I besøger fire forskellige ungdomsuddannelser. I bruger en dag på hvert uddannelsessted. Introduktionskurserne varer altså i alt fire dage, hvor I sammen deltager i undervisningen på en række ungdomsuddannelser. I vil få en oplevelse af hverdagen, undervisningen og miljøet på vidt forskellige uddannelser, afprøver i praksis, hvad det vil sige at deltage i uddannelserne. Det gælder både i klasselokalet, på værkstederne, sammen med stedets undervisere og i de mange aktiviteter, som uddannelserne indeholder. I skal besøge mindst én erhvervsuddannelse, mindst én gymnasial uddannelse og mindst én erhvervsgymnasial uddannelse (htx/hhx).

 • Hvad er skills?

  Som en del af introkurset afholdes en skillsdag i efteråret i 8. klasse. Dagen er bygget op om generel information om erhvervsuddannelserne og en skills-stafet (en praktisk opgave/udfordring). De hurtigste hold sendes videre til semi-finaler der bl.a. afholdes i Bella Center.

 • Hvornår og hvad er uddannelsesmessen?

  Der afholdes årligt i oktober en uddannelsesmesse i Frederiksborgcenteret. Det er obligatorisk for elever i 8 klasse og det foregår i skoletiden hvor der sørges for bustransport til og fra messen. I 8. klasse er Uddannelsesmessen den første mulighed for at møde ungdomsuddannelserne tæt på. Og besøget er vigtigt. For i løbet af 8. klasse skal eleven i sin elevplan angive, om der overvejes en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Uddannelsesmessen kan hjælpe til at finde ud af, hvilken uddannelse der ønskes. Endvidere er der aftenåbent for forældre, ældre elever og andre interesserede. Messen er gratis og Egedal Ungeindsats er naturligvis også repræsenteret her.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60